Zgodnie z przyjętą w końcu lipca przez Sejm nowelizacją ustawy o dokumentach paszportowych uprawnienia do paszportu dyplomatycznego oprócz prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ministrów i wiceministrów, parlamentarzystów i europosłów uzyskaliby także prezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, prezesi Sądu Najwyższego oraz prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Według poprawki zaproponowanej przez komisję, uprawnienia do paszportów dyplomatycznych mieliby ponadto uzyskać: prezes i wiceprezesi NIK, prezes i wiceprezes NBP, Rzecznik Praw Obywatelskich i jego zastępcy, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich zastępcy, a także szefowie Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz wojewodowie. Osoby te miały prawo do paszportu dyplomatycznego w pierwotnym projekcie, który został skierowany do Sejmu przez prezydenta.

Jak powiedział Krzysztof Piesiewicz (PO), przyjęte przez Sejm zapisy wprowadziły nierówność prawną organów konstytucyjnych. Jak dodał, zachowanie dotychczasowych zapisów spowodowałoby np., że pierwszy prezes SN i prezes NSA, którzy są członkami Krajowej Rady Sądownictwa, mieliby prawo do paszportu dyplomatycznego, natomiast przewodniczący KRS takiego prawa by nie miał.

Ponadto komisja zgłosiła do nowelizacji pięć innych poprawek o charakterze technicznym. Wcześniej senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która również zajmowała się nowelizacją, zaproponowała przyznanie uprawnień do paszportów dyplomatycznych także dla marszałków województw.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja przewiduje też, że osoby, które ukończyły 13 lat i z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie podpisać paszportu, będą zwolnione z tego obowiązku. Paszport dla dzieci do 5. roku życia będzie ważny przez 12 miesięcy.

"Nowelizacja ogranicza prawo do posiadania drugiego paszportu"

Ponadto nowelizacja ogranicza prawo do posiadania drugiego paszportu. Doprecyzowano przepisy, zgodnie z którymi tej samej osobie będzie można wydać drugi paszport na okres 2 lat w przypadkach uzasadnionych np. względami ochrony życia i zdrowia, bezpieczeństwa państwa, poważnymi trudnościami w prowadzeniu działalności humanitarnej.

We wtorek Komisja Praw Człowieka i Praworządności wspólnie z Komisją Ustawodawczą zaaprobowała także senacki projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt dostosowuje zapisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przewiduje, iż sąd dyscyplinarny badający kwestię uchylenia immunitetu sędziego będzie podejmował decyzję odnośnie wglądu tego sędziego do dokumentów sprawy.

W listopadzie ub. roku TK za sprzeczną z konstytucją uznał nowelę prawa o sądach, pozwalającą na pozbawienie sędziego immunitetu w 24 godziny, ograniczenie mu przez prokuratora wglądu w akta sprawy i niepytanie Krajowej Rady Sądownictwa o opinię na temat tych zmian.

Jak powiedział PAP prezentujący projekt nowelizacji Leon Kieres (PO), we wrześniu zostaną przedstawione kolejne projekty dostosowujące Prawo o ustroju sądów powszechnych do wyroku TK.