W listopadzie 2007 r. odbędą się krajowe zjazdy dwóch korporacji prawniczych - adwokatów i radców prawnych. Poprosiliśmy przedstawicieli obydwu zawodów o wskazanie najpilniejszych spraw, które powinny zostać rozważone podczas zjazdów. Przypomnijmy: Krajowy Zjazd stanowią delegaci poszczególnych okręgowych rad adwokackich i izb radcowskich. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, niebędący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekani okręgowych izb. Krajowy Zjazd Adwokatów odbywa się co trzy lata, zaś w przypadku radców, co cztery. Krajowe zjazdy podejmują decyzje w sprawie najistotniejszych kwestii związanych z wykonywaniem zawodu adwokata czy też radcy prawnego. Podczas zjazdów wybierane są organy samorządów oraz obsadzane stanowiska prezesów.

Daty:

Krajowy Zjazd Adwokatów 23.11-27.11.2007 r.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych 8.11-10.11.2007 r.

STANISŁAW RYMAR

prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Krajowy Zjazd Adwokatury będzie nosił tytuł - Jutro Adwokatura. Będziemy starali się skupić na przyszłości naszego zawodu. Uchwała zjazdowa, zawierająca dokładny program zjazdu, zostanie przyjęta 9 listopada. Dziś mogę jednak powiedzieć, że jest kilka koniecznych zmian, jakie powinny nastąpić odnośnie do wykonywania zawodu.

Powinniśmy mieć możliwość reklamowania zawodu adwokata oraz informowania w szerszym zakresie, do granic reklamy, o rodzajach spraw, jakimi dany adwokat się zajmuje. Obecnie mówi się właściwie tylko o obszarach zainteresowań poszczególnych prawników, ale nie daje to gwarancji, że mamy do czynienia ze specjalistą. Należałoby więc wprowadzić system przyznawania dyplomów specjalisty w określonej dziedzinie prawa. Panuje tendencja do specjalizacji i odejścia od modelu uniwersalnego adwokata. Trzeba również pomyśleć o tym, że muszą funkcjonować adwokaci tzw. pierwszego kontaktu. Są oni bowiem bardzo potrzebni w mniejszych ośrodkach, gdzie ich klientami są osoby fizyczne przychodzące ze swoimi codziennymi sprawami. Taki adwokat musi się znać na różnych dziedzinach prawa.

Od dłuższego czasu mówi się o połączeniu korporacji adwokackiej i radcowskiej w jedną, silną adwokaturę. Stanowisko większości okręgowych rad adwokackich w Polsce jest w tym zakresie jednoznaczne. Adwokaci są przeciwni połączeniu. Istnieje swoboda przechodzenia pomiędzy tymi dwoma zawodami, więc każdy radca prawny może wpisać się na listę adwokacką, co jest właściwie czystą formalnością. Nie można zapominać o tym, że adwokatura jest zawsze niezależna, zaś pozostawanie w stosunku pracy powoduje, że nie ma gwarancji tej niezależności. Radcowie prawni w większości pracują na podstawie stosunku pracy. Jedynym więc rozwiązaniem byłoby utrzymanie zakazu zatrudniania wobec członków nowopowstałej jednej korporacji.

MACIEJ BOBROWICZ

wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowy Zjazd Radców Prawnych będzie zajmował się bardzo wieloma zagadnieniami. Począwszy od problemu kształtowania i propagowania pozytywnego wizerunku prawnego korporacji radcowskiej poprzez zmiany w polityce informacyjnej aż do zmian w kodeksie etyki, które będą prawdopodobnie prowadziły do znacznego poszerzenia zakresu dozwolonych informacji o zasadach wykonywania zawodu.

Poruszymy też kwestię doskonalenia zawodowego. W ustawie o radcach prawnych nie został zapisany tego typu obowiązek, natomiast naszym zdaniem istnieje potrzeba dyskusji na temat rozwoju zawodowego radców, a nawet regulacji tego zagadnienia w kodeksie deontologicznym. Rozmawiać będziemy także o udoskonaleniu programu szkolenia w trakcie aplikacji radcowskiej. Model aplikacji jest ciągle tym najwłaściwszym w kontekście przygotowania radcy do wykonywania zawodu. Uniwersyteckie wydziały prawa bowiem wciąż skupiają się na wiedzy teoretycznej, nie ucząc zaś studentów umiejętności praktycznych. Zastanowimy się także nad tym, czy nie winien być skrócony czas trwania aplikacji. Zmianie ulec powinien sposób kształcenia w trakcie aplikacji poprzez położenie jeszcze większego nacisku na doświadczenie praktyczne. Będziemy też dyskutować nad konieczną nowelizacją ustawy o radcach prawnych.

Na pewno odbędzie się debata na temat połączenia naszej korporacji z adwokacką. Trudno jednak przesądzić, czy dyskusja na ten temat znajdzie odzwierciedlenie w uchwałach podjętych przez Zjazd.