SENTENCJA

SYGN. AKT I SA/Ol 163/07

Organy podatkowe orzekły o solidarnej odpowiedzialność dwóch członków zarządu spółki z o.o. za jej zaległość w VAT za grudzień 2000 r. Z okoliczności sprawy wynikało, że w sierpniu 2006 r. naczelnik urzędu skarbowego określił spółce zobowiązanie podatkowe w VAT za grudzień 2000 r. Decyzja stała się ostateczna.

Decyzja organu odwoławczego została zaskarżona do sądu administracyjnego przez jednego z członków zarządu. Zarzucił on organom podatkowym, że decyzja określająca spółce wysokość zobowiązania podatkowego za grudzień 2000 r. podjęta została na styku okresu przedawnienia i nie zawierała żadnych merytorycznych i prawnych uzasadnień. Organy podatkowe nie uwzględniły też okoliczności, że aktem notarialnym udziały spółki zostały sprzedane, a nabywca przejął spółkę z zaległościami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił jednak skargę członka zarządu. Sąd wyjaśnił, że zobowiązanie w VAT powstaje z mocy prawa z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku. Zaległość podatkowa dotycząca VAT za grudzień 2000 r. powstała z dniem 26 stycznia 2001 r. Wbrew zarzutom skargi przedmiotowa zaległość podatkowa nie uległa przedawnieniu. Przepis art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zgodnie z przepisami termin płatności spornego zobowiązania w VAT upływał z dniem 25 stycznia 2001 r. W dniu 26 stycznia 2001 r. zobowiązanie to przekształciło się w zaległość podatkową. Termin przedawnienia zaległości w VAT za miesiąc grudzień 2000 r. rozpoczął zatem bieg 31 grudnia 2001 r. i upływał z dniem 31 grudnia 2006 r, zatem organy podatkowe zdążyły wydać decyzję przed przedawnieniem.

Mirosława Łapińska

gp@infor.pl