Polska podpisała właśnie z Kanadą umowę ułatwiającą m.in. studiowanie w tym kraju. Kanada zniosła też w tym roku wizy dla Polaków. Osoby, które będą starać się pozostać w tym kraju na dłużej, powinny korzystać z porad profesjonalnych specjalistów pomagających im uregulować ich status.
Ubiegając się o uregulowanie swojego statusu w Kanadzie, osoby zainteresowane najczęściej zatrudniają prawnego reprezentanta. Ten, w zamian za uzgodnioną kwotę, zajmuje się ich sprawą, przeprowadzając najkrótszą drogą, przez labirynt obcego prawa.

Doradztwo to biznes

Istnieją w tym zakresie dwie możliwości. Można skorzystać z pomocy adwokata albo zdecydować się na oddanie sprawy w ręce tzw. imigracyjnego konsultanta. Adresy biur specjalistów z obu tych grup zawodowych są łatwo dostępne. Można je znaleźć w każdej lokalnej gazecie. Ponieważ Kanada to kraj imigrantów, doradztwo imigracyjne jest tam jednym z najlepiej rozwiniętych i popularnych biznesów. Jak w każdym biznesie obok osób rzetelnych działają też takie, których głównym celem jest wykorzystanie czyjejś nieznajomości prawa lub realiów.
W konsekwencji zdarza się, że ktoś płaci za prowadzenie swojej życiowej sprawy osobie nie tylko niekompetentnej, lecz także nieupoważnionej do występowania przed urzędem imigracyjnym. Ponieważ decyzja o wyborze doradcy może być brzemienna w skutki, warto zapoznać się z obowiązującymi w Kanadzie zasadami.
Przed 13 kwietnia 2004 r. nie istniały w tym zakresie żadne reguły. Dosłownie każdy mógł podjąć się prowadzenia sprawy imigracyjnej. Nagminne były sytuacje, gdy w ogłoszeniach lub na rozdawanych wizytówkach za specjalistów z zakresu prawa imigracyjnego podawały się osoby niemające z prawem imigracyjnym nic wspólnego.
Próba uregulowania przez rząd Kanady zasad reprezentowania osób przed takimi instytucjami, jak: Citizenship and Immigration Canada (CIC), Immigration and Refugee Board (IRB) i Canada Border Services Agency (CBSA), doprowadziła do sprecyzowania warunków, jakie muszą spełniać pełnomocnicy.

Adwokat lub konsultant

Zgodnie z przepisami osobami uprawnionymi do reprezentacji przed ww. instytucjami są:
• adwokaci, których nazwiska figurują na listach prowincjonalnych stowarzyszeń adwokackich, posiadający pełne prawo do wykonywania zawodu; mogą to być także będący pod ich kontrolą aplikanci adwokaccy,
• imigracyjni konsultanci zrzeszeni w Canadian Society of Immigration Consultants, których zawodowa opinia nie budzi zastrzeżeń.
Adresy wyżej wymienionych stowarzyszeń można znaleźć między innymi na stronie internetowej kanadyjskiego ministerstwa imigracji:
Większość prowincjonalnych stowarzyszeń adwokackich umieszcza na swoich stronach internetowych listy adwokatów, jak również informacje o aktualnym statusie ich zawodowej praktyki. Można też znaleźć tam listy adwokatów specjalizujących się w prawie imigracyjnym. Na przykład adwokaci z terenu prowincji Ontario są zrzeszeni w Law Society of Upper Canada, dostępnym w internecie na stronie www.lsuc.on.ca.
Nazwiska konsultantów, upoważnionych do występowania w sprawach imigracyjnych można znaleźć na stronie www.csic.on.ca. Zamieszczane tam są również istotne informacje na temat przebiegu ich praktyki zawodowej.

Określone kryteria

Zrzeszeni w CSIC konsultanci muszą spełniać ściśle określone kryteria. Stanowi to rękojmię należytego wywiązywania się przez nich z roli doradców imigracyjnych.
W dniu 4 lipca tego roku CSIC podjęło decyzję o stworzeniu Funduszu Kompensacyjnego, z którego od 1 stycznia 2009 r. będą pokrywane straty materialne poniesione przez klientów w wyniku niezgodnego z prawem karnym działania konsultantów. Stanowi to kolejny krok w kierunku przywrócenia wiarygodności tej grupie zawodowej.
Niemniej jednak dane statystyczne mówią za siebie. O ile liczbę działających na terenie Kanady imigracyjnych konsultantów szacuje się na 6 tys., to w czerwcu 2007 na liście CSIC figurowało jedynie 1,068 tys. nazwisk. Nieznana jest liczba konsultantów prowadzących sprawy potencjalnych imigrantów poza granicami Kanady.
Ważne!
Kanadyjskie prawo imigracyjne jest dziedziną niezwykle skomplikowaną, stanowiącą mieszaninę prawa stanowionego z wciąż zmieniającymi się zasadami polityki imigracyjnej, które mają z kolei wpływ na konkretne decyzje urzędników imigracyjnych w poszczególnych sprawach. Dlatego też rzeczą szczególnej wagi jest zachowanie dużej ostrożności przy wyborze doradcy
33,2 mln osób mieszka w Kanadzie
2,02 zł jest warty dolar kanadyjski*
*kurs średni NBP, ogłoszony 16.07.2008