ZMIANA PRAWA

Sejm uchwalił wczoraj poprawki Senatu do ustawy o obywatelstwie polskim. Ustawa dopuszcza posiadanie wielu obywatelstw, przy jednoczesnym utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego. W ustawie zrezygnowano tym samym z wymogu zrzeczenia się - przez osobę przyjmującą obywatelstwo polskie - z posiadanego dotychczas obywatelstwa innego państwa. Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo ma wobec Polski takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

Regulacja rozszerza krąg cudzoziemców, którzy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie. Za obywatela polskiego uznaje się obecnie cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od trzech lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu. Warunkiem jest stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. Uznać za obywatela można też osobę z Kartą Polaka przebywającą od dwóch lat w naszym kraju.

Sejm wprowadził do naszego porządku prawnego nową instytucję - przywrócenia obywatelstwa. Nie dotyczy ona jednak emigrantów marcowych. Osoby te dalej są polskimi obywatelami i mogą żądać potwierdzenia obywatelstwa. Mogą też wystąpić do wojewody bądź do konsula, w przypadku zamieszkiwania za granicą, o wydanie polskiego paszportu.

Ustawa wejdzie w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia. Teraz czeka na podpis prezydenta.