Na skutek połączenia się polskiej spółki z zagraniczną może dojść do wyjazdu niektórych osób zatrudnionych w niej do pracy za granicą. Dlatego decyzja o połączeniu nie może zaskoczyć pracowników i wspólników spółki.
Polskie spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne mogą już łączyć się z zagranicznymi, które mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ich wspólnikom i pracownikom przysługują wtedy szczególne uprawnienia. O tym, że ma nastąpić połączenie transgraniczne ich firmy z inną, powinni zostać poinformowani ze znacznym wyprzedzeniem.

Informacja dla wspólników