Wspólnota mieszkaniowa, która istnieje w budynku podlegającym reprywatyzacji, może sprzedać mieszkania powstałe w wyniku rozbudowy strychu przez wspólnotę.
W Urzędzie Miasta w Warszawie toczy się postępowanie reprywatyzacyjne, które jest dalszym ciągiem sprawy rozpatrywanej osiem lat temu przez Ministerstwo Budownictwa. Dawny właściciel próbuje odzyskać kamienicę odebraną dekretem Bieruta. W budynku powstała już jednak wspólnota mieszkaniowa i część najemców wykupiła zajmowane przez siebie mieszkania. W ostatnich latach wspólnota zdecydowała o przebudowie strychu i sprzedaży tak powstałych mieszkań. Dawny właściciel, ubiegający się o zwrot domu, kwestionuje słuszność takich działań. Tymczasem - jak podkreśla dr Aleksander Turlej, specjalista w dziedzinie prawa mieszkaniowego - w praktyce rzadko zawiesza się postępowanie administracyjne ze względu na inną sprawę. Tak stało się i w tym przypadku, kiedy wspólnota uzyskała bez przeszkód pozwolenie na budowę, a organ administracyjny nie czekał na wynik postępowania reprywatyzacyjnego. W tego rodzaju sprawach związek postępowania administracyjnego z racjonalnym gospodarowaniem we wspólnocie jest zbyt luźny, by można było wymagać od obecnych właścicieli lokali, żeby czekali na wyniki postępowania administracyjnego w sprawie reprywatyzacyjnej. Tym bardziej nie jest działaniem sprzecznym z prawem ani przebudowa strychu w domu, który jest przedmiotem postępowania o zwrot przedwojennym właścicielom, ani sprzedaż przez wspólnotę uzyskanych w ten sposób nowych lokali (art. 22 ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali). - Obciążanie wspólnoty zaniedbaniami państwa byłoby całkowicie niesłuszne - uważa dr Aleksander Turlej. Decyzje reprywatyzacyjne nie mogą mieć mocy wstecznej. Nie mogą one w szczególności powodować odebrania nabywcom w dobrej wierze mieszkań komunalnych. Jeśli natomiast byli właściciele odzyskają część kamienicy, czyli przede wszystkim lokale, które nie zostały jeszcze sprzedane, to staną się oni członkami wspólnoty dysponującymi udziałami w nieruchomości wspólnej. Udziały te będzie można obliczyć, dzieląc powierzchnię użytkową wszystkich lokali w kamienicy wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (np. piwnic) przez łączną powierzchnię użytkową wszystkich lokali w budynku z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
Podstawa prawna