Brak sformułowania wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie powinien powodować jej odrzucenia - uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
ORZECZENIE
Trybunał Konstytucyjny badał wczoraj przepis art. 3984 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, który stawia wymóg, aby skarga kasacyjna zawierała wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie.

Prawo do sądu

Kwestionowane przepisy nakazują odrzucenie skargi kasacyjnej m.in. w przypadku, gdy nie zawiera określonych elementów. Wśród nich znajduje się właśnie wspomniany wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie. Zdaniem skarżącej odrzucenie skargi kasacyjnej z uwagi na brak wniosku i uzasadnienia jest rozwiązaniem krzywdzącym strony wnoszące kasację. W jej opinii przepis wprowadza niedopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. Wprowadzenie nadmiernych, nieuzasadnionych w stosunku do celu regulacji wymogów formalnych prowadzi do naruszenia prawa do sądu.
Przedstawiciel prokuratora generalnego i Sejmu stali na stanowisku, że badany przepis jest zgodny z konstytucją.

Wyrok TK

Sędziowie Trybunału uznali, że kwestionowany przepis w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań dotyczących wniosku o rozpoznanie i uzasadnienie, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał podkreślił, że kasację sporządza (przymus adwokacki) fachowy prawnik. Strona reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika działa w zaufaniu do jego umiejętności - także co do sporządzenia skargi kasacyjnej. Nieodwracalne, negatywne skutki ewentualnych braków w tym zakresie ma ponosić sama strona, a znikomą rekompensatą może być ubieganie się o odszkodowanie od prawnika, który sporządzał skargę. Wyrok dotyczy tylko jednego z braków formalnych, wyrażającego się w braku wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. W innych wypadkach odrzucenie kasacji z powodu braków formalnych jest uzasadnione.
Sygn.akt SK 40/07