Posłowie z komisji sprawiedliwości podkreślali, że zgadzają się z ideą noweli, ale chcą, by jej autorzy przygotowali poprawki rozbudowujące ją oraz określające m.in. tryb powoływania sędziów TK.

Projekt został zgłoszony przez nieistniejący już klub LiD. Sprawozdawcą jest prof. Marian Filar (Demokratyczne Koło Poselskie).

Zgodnie z nowelą, kandydaci na sędziów TK byliby zgłaszani posłom lub Prezydium Sejmu przez: Prezydenta RP, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajową Radę Sądownictwa i Rady Wydziałów prawa uniwersytetów działających na terenie kraju. Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapadałaby bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Obecnie kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.

W ocenie projektodawców proponowane zmiany motywuje dążenie do ograniczenia skali oddziaływania polityki na sądownictwo konstytucyjne oraz konieczność stworzenia dodatkowych gwarancji dla niezależności TK.