Tak TK odpowiedział na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu dotyczące przesłanek wyłączenia sędziego, określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Stanowi on m.in., że "sąd wyłącza sędziego (ze składu sędziowskiego) na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego".

Trybunał uznał, że gwarancje bezstronności sędziowskiej nie mogą być ograniczone jedynie do stworzenia możliwości wyłączenia sędziego ze względu na istnienie bezpośrednich relacji osobistych. "Wyłączenie powinno być możliwe w wypadku okoliczności (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), które w sytuacji konkretnego sędziego mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do wydania orzeczenia opartego na w pełni zobiektywizowanych przesłankach" - uznał TK.

Zdaniem Trybunału, teraz potrzebna jest "niezwłoczna interwencja ustawodawcza" i taka nowelizacja zaskarżonego przepisu, która umożliwi objęcie wszystkich przesłanek względnych mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja będzie ogłoszona w "Dzienniku Ustaw".