W Gazecie Prawnej z 28 kwietnia 2008 r. ukazał się artykuł Nie można dowolnie zmieniać cen biletów, w którym autorka, powołując się na regulamin stosowany przez firmę Blue Sky Travel z Poznania, bezpodstawnie twierdzi, że firma Blue Sky Travel łamie prawa osób korzystających z internetowego systemu rezerwacji www.bluesky.pl. Zdaniem autorki regulamin firmy zawiera wiele postanowień naruszających prawa konsumentów.

Biuro w roli agenta

Błędne jest zwłaszcza stwierdzenie, że wbrew temu, co wynika z regulaminu firmy, cena biletu lotniczego nie powinna i nie może ulec zmianie po złożeniu rezerwacji przez konsumenta, gdyż - zdaniem autorki - z analizy postanowień regulaminu wynika, że w momencie złożenia rezerwacji przez konsumenta dochodzi do skutku umowa sprzedaży biletu lotniczego między biurem podróży a konsumentem. Taki pogląd jest błędny. Do zawarcia umowy sprzedaży biletu lotniczego uprawniającego konsumenta do przelotu, dochodzi między konsumentem a linią lotniczą, a nie między konsumentem a biurem podróży, które jest tylko agentem linii lotniczej. Umowa zawarta pomiędzy konsumentem i linią lotniczą zaczyna jednak obowiązywać dopiero z momentem wystawienia biletu lotniczego. Warunki takich umów są regulowane wyłącznie i bezpośrednio przez linie lotnicze, a nie przez biuro podróży będące tylko agentem linii lotniczych.

Zgodnie z umowami agencyjnymi podpisanymi przez biura podróży z dostawcami systemów rezerwacyjnych biletów lotniczych, dopiero opłacony zakup biletu lotniczego jest równoznaczny z zawarciem umowy przewozu lotniczego bezpośrednio pomiędzy klientem a linią lotniczą. Biuro podróży jako agent doradza w zakresie optymalnej dla klienta rezerwacji lotniczej, weryfikuje ją i wystawia bilet.

Błędne jest zatem twierdzenie, że biuro podróży, w tym przypadku Blue Sky Travel, zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu przed jego wystawieniem. Uprawnienie takie jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla linii lotniczych, na co biuro podróży nie ma wpływu. Sama rezerwacja miejsca na przelot nie jest równoznaczna z zakupem biletu lotniczego i zawarciem umowy z przewoźnikiem.

Odwołanie e-rezerwacji

Rezerwację internetową można bezpłatnie odwołać aż do momentu dokonania zapłaty za bilet lotniczy, połączonej w praktyce z jego bezzwłocznym wystawieniem. Do tego momentu cena biletu lotniczego może ulec zmianie, w sytuacjach określonych przez przewoźnika.

Wykonawcą usługi przewozowej są linie lotnicze. Biuro podróży wystawiające bilet na przewóz liniami przewoźnika działa jako agent i zawiera umowy w imieniu i na rzecz linii lotniczych. Zgodnie z art. 758 (i następne) kodeksu cywilnego, biuro przyjmujące zlecenie rezerwacji zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania ich w jego imieniu. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na biletach wydawanych przez firmy zrzeszone w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych IATA żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień umowy zawieranej między klientem a przewoźnikiem.

To linie lotnicze są od początku do końca stronami umowy, ustalają zasady ich zawierania i ich warunki. Linia lotnicza jest również dysponentem rezerwacji, który do momentu wystawienia biletu ma prawo skasować rezerwację lub zmienić cenę biletu. Brak wpływu na treść umowy i de facto pośredniczenie tylko w zawarciu umowy między konsumentem a liniami lotniczymi, powoduje brak odpowiedzialności ze strony biura podróży, zarówno za niewykonanie umowy przewozu, jak i za warunki wskazane przez linie lotnicze w umowie.

Agent jest reprezentantem

Zgodnie z informacją zawartą na stronach internetowych Federacji Konsumentów, agent turystyczny (w rozumieniu art. 3 ustawy o usługach turystycznych) nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta zarówno za niewykonanie usług, jak i za wadliwie skonstruowaną przez touroperatora czy linię lotniczą umowę. Agent zawsze reprezentuje innego przedsiębiorcę i nie występuje we własnym imieniu.

W regulaminach internetowych serwisów rezerwacji biletów lotniczych prowadzonych przez biura podróży, w tym w Regulaminie Blue Sky Travel, wyraźnie jest zaznaczone, że dotyczą one wyłącznie udostępniania usługi wyszukiwania połączeń lotniczych oraz dokonywania wycen. Rezerwacje miejsc w samolotach na internetowych stronach biur podróży są świadczone bezpłatnie. Biura podróży za tę usługę nie pobierają opłaty. Jeżeli klient nie zapłaci za bilet, w każdej chwili może rezerwację bezpłatnie i bez żadnych konsekwencji odwołać, a nieopłacona rezerwacja automatycznie traci ważność. Skutecznym poleceniem wystawienia biletu jest dokonanie zapłaty za bilet lotniczy przed terminem wykupu. Biuro dolicza opłatę serwisową za wystawienie i weryfikację biletu. Jest to jedyne wynagrodzenie agenta, które jest stałe i nie podlega zmianie po rezerwacji.

Tylko pomoc

W rzeczywistości więc osoba korzystająca z wyszukiwarki rezerwacji i pragnąca dokonać zakupu biletu używa udostępnionego w internecie przez biuro podróży systemu rezerwacyjnego. Internauta w wyniku jego użytkowania może zawrzeć umowę przewozu z linią lotniczą. System rezerwacyjny oraz pracownicy biura podróży jedynie pomagają w jej zawarciu.