Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy z 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694, z 2007 r. nr 120, poz. 818 i nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. nr 70, poz. 416). Umożliwi on cudzoziemcom podróżowanie w ramach małego ruchu granicznego. Dotyczy to głównie obywateli państw sąsiadujących z Polską, nienależących do UE, tj. Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, którzy będą chcieli bez wiz wjechać do polskiej strefy przygranicznej.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania wiz przy przekraczaniu granicy będzie specjalne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Będzie je wydawał konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca. Z zezwoleń będzie można skorzystać dopiero po zawarciu przez kraj cudzoziemca z Polską umowy o małym ruchu granicznym.

Nowela wprowadza też przepisy dotyczące wzajemnego uznawania decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej o wydaleniu obywateli krajów nienależących do UE. W tym zakresie wdraża dyrektywę Rady 2001/40/WE z 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 2 czerwca 2001 r., str. 34). Uporządkowano również przepisy dotyczące wiz: jednolitych i krajowych. Wizy jednolite (tzw. schengenowskie) uprawniają do pobytu na terytorium państw obszaru Schengen do trzech miesięcy. Wizy krajowe pozwalają na pobyt powyżej trzech miesięcy w państwie, które je wydało.