Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. nr 191, poz. 1365), która przedłuża terminy na uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych.

Przedłużone terminy

Nowelizacja przewiduje, że starostowie będą mieli 18 miesięcy od dnia wejścia w życie jej przepisów na przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów na Ziemiach Odzyskanych. Obecnie obowiązująca ustawa dawała im na to sześć miesięcy.

- Od wejścia w życie ustawy do ministra spraw wewnętrznych i administracji napływa obfita korespondencja w sprawie nierealności wykonania wskazanych w niej zadań w ustawowych terminach - tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

Dodaje, że wątpliwości w zakresie realnych możliwości wykonania nałożonych ustawą obowiązków w terminie podnosił m.in. Związek Powiatów Polskich, przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, wojewodowie: dolnośląski i kujawsko-pomorski, śląski, zachodniopomorski.

Zgodnie z ustawą starostowie mają przekazać wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które po wojnie przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego bądź też, mimo że nie zmieniły właścicieli, nie dysponują oni swoimi nieruchomościami. Wojewodowie sporządzą też zbiorcze zestawienia tych nieruchomości wraz z informacjami niezbędnymi do ustalenia ich stanu prawnego. Na tym zakończy się inwentaryzacja gruntów, po której rozpocząć się ma regulowanie ich stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Usuwanie zaszłości

Aby tego dokonać, starostowie i marszałkowie województw będą musieli złożyć w wydziałach wieczystoksięgowych wnioski razem z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu prawa własności. Na tym etapie nowelizacja przewiduje również przedłużenie terminów na dokonanie tych czynności. Obecnie obowiązująca ustawa dawała im na to rok od dnia jej wejścia w życie, natomiast po zmianie będą mieli na to dwa lata. Sąd wieczystoksięgowy natomiast powinien wniosek rozpoznać w ciągu miesiąca od jego złożenia.

Wydłużenie terminu dotyczy także informowania przez starostów mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Nowelizacja bowiem przewiduje, że ten obowiązek będzie ciążył na starostach przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a nie jak było dotychczas przez 24 miesiące.

Obowiązek informowania mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym będzie ciążył na staroście przez 36 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.