Sąd będzie musiał wezwać także profesjonalnego pełnomocnika do usunięcia braków apelacji.
ORZECZENIE
Klient profesjonalnego pełnomocnika nie może ponosić konsekwencji zaniedbania adwokata lub radcy prawnego, który go reprezentuje. Realizacja prawa do sądu jest istotniejszym celem niż przyśpieszenie postępowania, uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził, że art. 3701 kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje, że apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającą wymogów formalnych, sąd I instancji odrzuca bez wezwania do usunięcia braków - jest niezgodny z konstytucją.
- Zebrany przez TK materiał wskazał, że praktyka stosowania zaskarżonego przepisu powoduje, iż nie można uznać powodów wprowadzenia tej regulacji za zgodne z konstytucją - uzasadniał sędzia prof. Mirosław Wyrzykowski.
Od wejścia w życie wyroku TK sądy będą miały obowiązek pouczać o brakach w apelacji także profesjonalnych pełnomocników.
Z pytaniem do TK wystąpił Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozpoznający dwie sprawy, w których doszło do odrzucenia apelacji z powodów formalnych. W obydwu sprawach strony były reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika.
Sąd Okręgowy w Poznaniu zapytał TK o zgodność przepisu o odrzuceniu apelacji z konstytucją. W sprawach zawisłych przed pytającym sądem chodziło o zarzut niewskazania w apelacji, czy zaskarżane orzeczenie strona kwestionuje w całości czy w części.
Pozwany w zażaleniu stwierdził, że apelacja zawiera wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku w wymienionych punktach, z czego jednoznacznie wynika, że wyrok został zaskarżony w części.
Podczas rozprawy pełnomocnik Sejmu podkreślał, że celem kwestionowanego przepisu jest zdyscyplinowanie pełnomocników procesowych będących fachowcami. Dodał, że chodzi o przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, co leży w interesie całego społeczeństwa.
Sygn. akt P 18/07