Matki dzieci najwięcej problemów z wyegzekwowaniem alimentów mają wtedy, gdy zobowiązany do ich płacenia wyjechał za granicę, a one nie znają jego adresu. Od października łatwiej będzie im uzyskać pomoc z funduszu alimentacyjnego.
W listach do redakcji nasi czytelnicy sygnalizują, że najtrudniej otrzymać alimenty od dłużnika, który wyjechał do Wielkiej Brytanii. Nie ma tam obowiązku meldunkowego, więc dłużnik zmieniając dosyć często miejsce pobytu może skutecznie ukryje się przed polskim komornikiem oraz brytyjskimi organami prowadzącymi egzekucję roszczeń.
Dokładny adres dłużnika w tym państwie matka dziecka może uzyskać tylko korzystając z pomocy znajomych i rodziny. Natomiast nie może liczyć na udostępnienie tego adresu przez jakikolwiek brytyjski organ państwowy, ponieważ informacja o aktualnym czasowym lub stałym miejscu pobytu emigranta nie jest nigdzie zarejestrowana. A bez znajomości adresu nie jest możliwa skuteczna egzekucja alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem w Polsce.

Zmiany w październiku

Sytuacja dzieci rodziców uchylających się od płacenia alimentów poprawi się nieco od 1 października 2008 r. Zaczną wówczas obowiązywać przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Określają one zasady udzielania pomocy osobom, które mają prawo do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, gdy ich egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczna egzekucja alimentów będzie występować wtedy, gdy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów. Natomiast nie będzie miała żadnego znaczenia wielkość zaległych zobowiązań wobec uprawnionego do świadczenia dziecka.
Od 1 października 2008 r. jako bezskuteczna egzekucja będzie występować także wtedy, gdy nie można jej wszcząć przeciwko osobie przebywającej za granicą, szczególnie gdy występują problemy ze wskazaniem miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Drugim powodem niemożliwości jej wszczęcia będzie brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania świadczenia w miejscu zamieszkania dłużnika.

Jakie warunki

W razie bezskuteczności egzekucji uprawniony do alimentów będzie mógł starać się o pomoc z funduszu alimentacyjnego. Będzie jednak musiał:
• uzyskać wyrok sądu zasądzający alimenty opatrzony klauzulą wykonalności,
• uzyskać zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji z informacją o stanie egzekucji i przyczynie jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania alimentów.
Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wypłatę pieniędzy będzie mogła wystąpić osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy do urzędu gminy lub miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć m. in. informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku. Trzeba też będzie przedstawić informacje dotyczące wieku osoby uprawnionej i bezskuteczności egzekucji, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty i ewentualnie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Jaka pomoc

Świadczenie będzie mogła uzyskać osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat albo 25, pod warunkiem że się uczy. Natomiast bez względu na wiek otrzyma je osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności. Warunkiem nabycia prawa do świadczenia będzie dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający kwoty 725 zł.
Świadczenie będzie wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł.