Zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem podróżnych - to główne założenia przyjętego przez rząd projektu nowelizacji Prawa lotniczego.

Nowe prawo przewiduje także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniczej.

"Zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą stworzenia przejrzystego systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Zakłada on, że za sprawy kontroli bezpieczeństwa będzie odpowiadać jedna instytucja - bez względu na to, czy będą to loty wewnętrzne (w ramach strefy Schengen) czy zewnętrzne" - podało w poniedziałek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z przepisami, całość obowiązków kontrolnych przejmą zarządzający lotniskami, którzy będą to robić pod nadzorem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), współdziałającego ze Strażą Graniczną.

Nowe przepisy mają zobowiązać przewoźników lotniczych do podawania pełnej wysokości taryfy za przewóz

Projekt zakłada, że przewoźnik przewożący pasażerów na obszarze Polski będzie musiał przekazywać dane pasażerów i inne informacje związane z wykonywanym lotem i przekroczeniem granicy Polski. Przesłanie tych informacji nastąpi na wniosek komendanta placówki Straży Granicznej, jeśli będzie to konieczne ze względu na bezpieczeństwo czy usprawnienie kontroli.

Dokument zawiera również ogólne zapisy o ochronie lotnisk cywilnych przed atakami terrorystycznymi. Wprowadzono także przepisy usprawniające działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Nowe przepisy mają zobowiązać przewoźników lotniczych do podawania pełnej wysokości taryfy za przewóz, uwzględniającej wszystkie dodatkowe opłaty i dopłaty, jakie muszą ponosić pasażerowie.

Zmiany w ustawie dotyczą również rozwoju lotnisk lokalnych i regionalnych. Żeby skłonić zakładających lub zarządzających lotniskami do perspektywicznego planowania ich rozwoju, wprowadzono zapis o konieczności przygotowywania przez nich generalnego planu rozwoju lotniska wraz ze strefą ochronną na okres nie krótszy niż 20 lat. Taki plan będzie opiniowany przez prezesa ULC i zatwierdzany przez ministra infrastruktury.

Wprowadzono nowy podział lotnisk na lotniska użytku publicznego i lotniska użytku wyłącznego. Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może - zgodnie z projektem - uzyskać organ administracji publicznej, państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna.

Lotniska użytku publicznego będą powstawać na gruntach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa

Zgodnie z dyrektywami unijnymi lotniska te będą mogły zakładać lub zarządzać nie tylko podmioty publiczne, ale także prywatne, np. spółki kapitałowe, mające siedzibę w Polsce, państwie członkowskim Unii, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Lotniska użytku publicznego będą powstawać na gruntach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Będą dostępne dla wszystkich samolotów.

Nowe prawo dopuszcza, aby starty i lądowania mogły odbywać się także na terenach innych niż lotnisko lub lądowisko, ale tylko w sytuacjach awaryjnych, np.: zwalczania klęsk żywiołowych, ratowania życia i zdrowia ludzi.