Sejm przesłał do Senatu nowelizację kodeksu karnego. Uchwalone przez posłów przepisy są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniewagi funkcjonariusza publicznego. Dzięki tej nowelizacji wyłączono odpowiedzialność karną z oskarżenia publicznego osób, które znieważyły funkcjonariusza nie podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, lecz prywatnie i w sprawie pozostającej bez związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

Sejm zawęził odpowiedzialność zniesławiającego. Sprawca karany będzie tylko wówczas, gdy zachodzą równocześnie dwie przesłanki: zniewaga funkcjonariusza następuje w miejscu pełnienia obowiązków i łączy się z pełnieniem służby.

Profesor Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, sprawozdawca projektu wyjaśnia, że w znowelizowanym przepisie chodzi o wyważenie trzech dóbr: czci funkcjonariusza, jako osoby prywatnej, powagi instytucji państwowej i swobody krytyki organów państwa.

- Kodeks karny musi te wartości pogodzić i dlatego policjant obrażony publicznie np. na plaży w czasie urlopu nie jest pozbawiony ochrony prawnej. Może on wytoczyć osobie zniesławiającej powództwo z oskarżenia prywatnego oraz powództwo cywilne o odszkodowanie - tłumaczy prof. Marian Filar.

Po wejściu w życie ustawy nie będzie więc karana np. narzeczona sędziego, która na ulicy obrazi go wulgarnymi słowami, domagając się alimentów. Pod rządami obecnego kodeksu karnego musiałaby ponieść karę grzywny lub pozbawienia wolności do roku.

Ustawa wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw po przejściu przez Senat i po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

KTO JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM

prezydent, poseł, senator, radny

• sędzia, ławnik, prokurator, urzędnik organu skarbowego, notariusz, komornik, kurator, syndyk, nadzorca sądowy, sędzia sądu dyscyplinarnego

• urzędnik administracji państwowej lub samorządowej, strażnik więzienny

• żołnierz i policjant

• lekarz udzielający pomocy doraźnej, nauczyciel w placówkach publicznych

Podstawa prawna

• Art. 226 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).

• Wyrok TK z 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06 (Dz.U. nr 190, poz. 1409).