Działkowcy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie i rekompensatę w przypadku likwidacji ogrodów działkowych pod budowę drogi. Związek działkowców będzie miał także prawo do terenów zastępczych, na których stanie się możliwe odtworzenie ogrodów działkowych. Prawo takie przyznaje im uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Działkowcy zdają sobie sprawę, że budowa dróg publicznych jest potrzebna, ale nie mogą się zgodzić, by odbywało się to ich kosztem. Działkowcy są bowiem właścicielami wszystkich naniesień znajdujących się na terenie działki, jak np. drzewa, budynki czy inne urządzenia, i za wywłaszczenie powinno przysługiwać im odszkodowanie. Brak możliwości ubiegania się o takie odszkodowanie narusza konstytucję - mówi Tomasz Terlecki, prawnik Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Koszty odszkodowania będzie musiał ponieść podmiot, na którego rzecz nastąpi wywłaszczenie pod budowę drogi, czyli np. Skarb Państwa, gmina. Gminy będą ponadto odpowiedzialne za przyznanie działkowcom zastępczych terenów pod nowe ogrody działkowe. Ustawa nie wskazuje jednak, w jakim terminie obowiązek ten będzie musiał być spełniony.

- Termin ten wymaga doprecyzowania w ustawie. W przeciwnym razie w praktyce mogą pojawiać się spory, jeżeli dana gmina będzie zwlekała z przyznaniem takich terenów - wyjaśnia Tomasz Terlecki.

Zgodnie z nowelizacją działkowcy i Polski Związek Działkowców będą mieli prawo do odszkodowania i rekompensaty także wtedy, gdy likwidacja ogrodów działkowych pod budowę dróg nastąpi przed wejściem w życie nowych przepisów.

Przyjęcie nowych przepisów jest konieczne z tego względu, że dokonana 25 lipca 2008 r. nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 154, poz. 953) pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania, co zdaniem wielu ekspertów (m.in. rzecznika praw obywatelskich) jest niezgodne z konstytucją.

Nowelizacja trafi teraz do prac w Senacie. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.