Osoby, które między 20 marca a 5 kwietnia będą chciały przekroczyć zachodnią granicę, napotkają kontrolę niemieckiej służby granicznej. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podróżni nieposiadający przy sobie paszportu lub dowodu osobistego nie wjadą na teren Niemiec.

- Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen strona niemiecka wprowadziła jednostronnie kontrolę graniczną. Kontrola nie będzie prowadzona przez polskie służby - wyjaśnia płk Wojciech Lechowski, rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej.

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontrole nie będą miały charakteru permanentnego, lecz wyrywkowy, i będą przeprowadzane w sytuacjach tego wymagających. Takie kontrole graniczne mogą mieć miejsce na wszystkich granicach Niemiec, również z innymi państwami sąsiadującymi. Przywrócenie kontroli nie dotyczy kwestii celnych.

Kodeks graniczny Schengen pozwala na tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym przypadku związane jest to ze szczytem NATO, który odbędzie się 3-4 kwietnia 2009 r. w Niemczech. Przekroczenie granicy jest wówczas możliwe na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważniających do przekraczania granicy. Kontrola może być prowadzona przez maksymalnie 30 dni, a informacja o niej musi być podana do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (nr 562/2006).