Osoby, które między 20 marca do 5 kwietnia r. będą chciały przekroczyć granicę z naszymi zachodnimi sąsiadami, napotkają na kontrolę niemieckiej służby granicznej. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych podróżni nie posiadający przy sobie paszportu lub dowodu osobistego nie wjadą też na teren Niemiec.

- Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen strona niemiecka wprowadziła jednostronnie kontrolę graniczną. Kontrola nie będzie prowadzona przez polskie służby graniczne – wyjaśnia płk Wojciech Lechowski, rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej.

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kontrole nie będą miały charakteru permanentnego, lecz wyrywkowy i będą przeprowadzane w sytuacjach tego wymagających. Takie kontrole graniczne mogą mieć miejsce na wszystkich granicach Republiki Federalnej Niemiec, również z innymi państwami sąsiadującymi. Przywrócenie kontroli granicznej w ramach strefy Schengen nie dotyczy kwestii celnych.

Wzmożone kontrole graniczne, także na granicach Niemiec z innymi państwami, będą trwać od 20 marca do 5 kwietnia br. Kodeks graniczny Schengen, regulujący zasady przepływu osób wewnątrz strefy, pozwala na tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym przypadku związane jest to ze szczytem NATO, który odbędzie się 3-4 kwietnia 2009 r. u naszego zachodniego sąsiada. Przekroczenie granicy jest wówczas możliwe na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważniających do przekraczania granicy. Zgodnie z przepisami kontrola może być prowadzona przez okres maksymalnie 30 dni, a informacja o niej musi być podana do publicznej wiadomości. Przepisy nakazują jednak, aby czas ten był niezbędny dla reakcji na poważne zagrożenie. Polacy mogą jeździć do Niemiec bez kontroli na granicy od grudnia 2007 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Nr 562/2006).