Zebrania przedstawicieli nie mogą zastępować walnego zgromadzenia. Nowelizację ustawy o spółdzielniach bojkotują większe spółdzielnie. Spółdzielnie nie uchwalają nowych statutów, gdyż ustawę zaskarżono do TK.
Do końca czerwca w spółdzielniach mieszkaniowych powinny się odbyć walne zgromadzenia spółdzielców według nowych zasad wprowadzonych w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Mieszkańcy na tych zebraniach będą podejmowali najważniejsze decyzje związane z działalnością ich spółdzielni. Organizacja walnego to obowiązek zarządu spółdzielni, który musi zrobić to przynajmniej raz w roku.

Bez zebrań przedstawicieli

Ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmieniła diametralnie przepisy dotyczące organizacji walnych zgromadzeń. Tegoroczne spotkania spółdzielców mają zostać zastąpione przez zebrania przedstawicieli członków. W większych spółdzielniach, gdzie liczba członków przekroczy 500 osób, walne będzie mogło być podzielone na części. O odbywaniu zgromadzeń w mniejszych grupach musi jednak stanowić statut.
Przedstawiciele zarządów spółdzielni twierdzą, że ciężko będzie im dostosować się do nowych zasad.
- W spółdzielniach molochach liczących po kilka tysięcy członków w celu zwołania walnych zgromadzeń trzeba chyba będzie wynajmować stadiony. Po drugie, jeśli kilkadziesiąt osób zacznie naraz zajmować głos, to poprowadzenie takiego spotkania będzie niemożliwe - mówi Barbara Konopka, prezes SM Zakoniczyn w Gdańsku.

Zarządy zrobią po staremu

Mimo że nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązuje od 31 lipca 2007 r., część spółdzielni do tej pory nie wprowadziła zmienionych zasad organizowania walnych zgromadzeń do swoich statutów. Oznacza to, że w tym roku odbędą się w nich zebrania grup członkowskich, a następnie zebrania przedstawicieli członków na starych zasadach.
- Nowelizację zbojkotowała tak naprawdę większość spółdzielni. Przedstawiciele zostali już dawno wybrani. Jeżeli nowe statuty nie zostały uchwalone i zatwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym, to wszystko odbędzie się na starych zasadach. Jest to samowola zarządów, jednak nie grożą mu w praktyce za to żadne kary - tłumaczy Ryszard Strzałkowski, prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego Nasza Własność.
Zarządy argumentują opóźnienia we wdrożeniu nowych zasad m.in. faktem zaskarżenia nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego.
- Są spółdzielnie, które uchwaliły zmiany statutu, ale nie zostały zarejestrowane w KRS. Mamy też spółdzielnie, które uchwaliły zmiany statutowe i KRS zgłosił uwagi, żądając poprawek do statutu. Wreszcie są i takie spółdzielnie, w których walne zgromadzenia odrzuciły projekty zmian statutowych albo zawieszono obrady wobec wątpliwego stanu prawnego stworzonego nowelizacją ustawy. Ustawodawca wprowadził przecież przepis, że dopóki zmiany statutu dostosowane do nowelizacji ustawy nie są zarejestrowane, to nadal stosuje się przepisy o zebraniach przedstawicieli - wyjaśnia Ryszard Jajszczyk, dyrektor Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Obowiązki władz

Tam, gdzie uchwalono i zarejestrowano już nowe statuty, zarządy muszą zorganizować walne na nowych zasadach. Oznacza to, że o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części władze spółdzielni muszą zawiadomić wszystkich spółdzielców na piśmie co najmniej 21 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie powinno zawierać nie tylko czas, miejsce i porządek obrad, ale także informację o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które mają być przedmiotem prac zgromadzenia, oraz informację o prawie do zapoznania się z dokumentami.
Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Uchwały zostaną uznane za przyjęte, jeżeli będą głosowane na wszystkich częściach walnego i gdy opowie się za nimi wymagana w przepisach lub statucie większość ogólnej liczby członków.
30listopada 2007 r. upłynął termin dostosowania statutów spółdzielni do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Podstawa prawna
• Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
• Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).