Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, warunkiem dopuszczalności rozwodu jest trwałe i zupełne ustanie pożycia małżeńskiego. Jeżeli warunek ten nie został spełniony, wówczas sąd nie orzeknie rozwodu nawet wtedy, kiedy żądają tego oboje małżonkowie. Co warto wiedzieć o rozwodzie? Jak się do niego przygotować?

Warunki ustania małżeństwa

Należy pamiętać, że nawet takie sytuacje, jak zdrada, czy uzależnienie jego z małżonków nie jest dla sądu wystarczającą przesłanką do tego, aby orzec rozwód. Konieczne jest zupełne i trwałe ustanie pożycia małżeńskiego. Rozkład zostaje uznany wtedy, kiedy pomiędzy mężem i żoną ustały wszelkie więzi: fizyczne, duchowe, a także gospodarcze. Jedną z najpowszechniejszych sytuacji w tym przypadku jest zamieszkanie jednego małżonka z nowym partnerem/partnerką i brak nadziei na powrót do męża/żony. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozwód może zostać dopuszczony w przypadku braku zerwania więzi gospodarczych, czyli wtedy, kiedy małżonkowie mieszkają ze sobą, jednak dwie pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu zostały spełnione.

Kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Nie zawsze jednak trwały rozpad pożycia małżeńskiego jest wystarczającym powodem do uzyskania rozwodu. Sąd może nie dopuścić do ustania małżeństwa w przypadku:
• Kiedy rozwód mógłby doprowadzić do cierpienia nieletnich dzieci małżonków (np. pogorszenie się warunków materialnych, niekorzystne zmiany psychiczne dzieci),
• W sytuacji, kiedy rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia, natomiast druga strona nie wyraża zgody,
• Orzeczenie rozwodu mogłoby naruszać normy życia społecznego (np. w sytuacji, kiedy jeden z małżonków jest chory i pozostałoby bez opieki).


Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód składa się w Sądzie Okręgowym. Należy pamiętać, że sąd powinien być właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają w innych miejscach, wówczas wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym odpowiednim do miejsca zamieszkania pozwanej strony. Jeżeli miejsce to nie może zostać dokładnie określone, wówczas wniosek trafia do sądu okręgowego właściwego dla osoby składającej wniosek. Sąd może skierować parę na mediacje, jeżeli stwierdzi, że są szanse na utrzymanie instytucji małżeństwa. Od pozwu o rozwód sąd pobiera kwotę 600 zł.

Rozwód a separacja

Zanim małżeństwo podejmie decyzję o rozwodzie, powinno zastanowić się nad separacją. Mogą wystąpić o nią obie strony, jeżeli stwierdzono zupełny rozkład pożycia. Separacja nie jest jednak dopuszczalna w przypadku, kiedy miałaby naruszać dobro małoletnich dzieci lub gdyby naruszały normy życia społecznego. Pozew o separację to koszt 600 zł. Jeżeli jednak chcą jej obie strony, kwota zmniejsza się do 100 zł.
Zobacz także: https://glamstyle.pl/rozwod-bez-orzekania-o-winie-jak-wyglada/

Rozwód - Czy da się rozwieźć bez szkody dziecka?

Rozstanie rodziców to szok i cierpienie dla dziecka. Podczas rozwodu ważne są możliwie jak najlepsze relacje pomiędzy małżonkami. Zmniejszy to koszty emocjonalne dziecka. Niejednokrotnie dla dziecka znacznie lepszym rozwiązaniem okazuje się rozwód rodziców, którzy tkwią w toksycznej relacji, unieszczęśliwiając siebie i swoją pociechę/y. Popularnym rozwiązaniem okazuje się opieka naprzemienna. Częste zmiany miejsca zamieszkania i przebywania mogą być dla dziecka problematyczne, dlatego możliwa jest także druga opcja polegająca na tym, że dziecko na stałe mieszka z jednym rodzicem, natomiast drugi rodzic może spędzać czas z dzieckiem, zapraszać dziecko do siebie oraz łożyć na wychowanie dziecka ustaloną przez sąd kwotę (alimenty).
Dowiedz się więcej o rozwodach na kancelariasprawyrodzinne.pl