Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - "praktykę pielęgniarską". Ponadto jestem czynnym funkcjonariuszem policji. Czy należny mi się zwolnienie z opłaty ZUS za 3 miesiące? Otrzymałem informację, iż podobno nie. Uprzejmie proszę o podstawę prawną. Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

O ile spełnia Pan ustawowe wymogi uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, to nie powinno być przeszkód w skorzystaniu z tego zwolnienia.

Ustawa antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07 z późn. zm.) nie przewiduje szczególnych regulacji odnoszących się do kwestii relacji pomiędzy skorzystaniem ze zwolnienia ze składek ZUS, a posiadaniem tytułu do ubezpieczenia innego niż ten wynikający z bycia przedsiębiorcą.

Ustawa wymaga jedynie (w zakresie przedsiębiorcy opłacającego składki wyłącznie za siebie, niezatrudniającego pracowników – art. 31zo ust. 2 ww. ustawy), by przedsiębiorca prowadził działalność przed dniem 01.04.2020 r. oraz by przychód z działalności w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przysługuje na wniosek (nie z urzędu), dotyczy składek nieopłaconych (za okres marzec, kwiecień, maj składki mają być nieuregulowane, by były objęte zwolnieniem). Ponadto należy przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne – o ile w danym przypadku występuje obowiązek składania.

adwokat Paulina Skonieczna-Masternak, Kancelaria Adwokacka Paulina Skonieczna-Masternak - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono