Główny Geodeta Kraju zaskarży postanowienie Prezesa UODO dotyczące zakazu publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2, gdyż jest ono błędne i szkodliwe dla obywateli, ale na razie podporządkuje się tej decyzji - poinformowano na stronie Urzędu.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2, argumentując, że jeśli dysponuje się numerem księgi wieczystej, można mieć również dostęp do danych o właścicielu nieruchomości, takich jak imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. To z kolei może - w ocenie UODO - prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Według UODO żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

Jednak Główny Geodeta Kraju nie zgadza się z tym poglądem. Jak napisano na stronie GGK, "takie postanowienie jest błędne, nieuzasadnione przepisami o ochronie danych osobowych, a jednocześnie szkodliwe dla wszystkich obywateli korzystających z urzędowego serwisu geoportal.gov.pl". Zdaniem GGK, "numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy", więc Prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie.

GGK wskazuje, że numery ksiąg wieczystych są publicznie dostępne w Ewidencji Gruntów i Budynków i udostępniane są bardzo szeroko, a z obowiązujących od wielu lat przepisów wynika, że numer księgi wieczystej różni się od danych osobowych właściciela nieruchomości (takich jak dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL czy adres zamieszkania). "O ile bowiem numery ksiąg wieczystych są jawne i dostępne bez ograniczeń, o tyle dane osobowe – udostępniane tylko na wniosek. W ocenie GGK Prezes UODO nie ma zatem uprawnienia do wydania jakichkolwiek postanowień, czy decyzji dotyczących numerów ksiąg wieczystych" - ocenił GGK.

W informacji podkreślono również, iż Główny Geodeta Kraju nie zbiera w ramach swojej działalności samodzielnie, ani tym bardziej nie publikuje, numerów ksiąg wieczystych. "Numery ksiąg wieczystych – niezbędne do wiarygodnego ustalenia aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości – przechowywane są w starostwach powiatowych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Toteż starostowie decydują o tym, jaki zakres danych udostępnić w ramach serwisu www.geoportal.gov.pl" - napisano.

W ocenie GGK decyzja Prezesa UODO "ma charakter bardzo niekonsekwentny, gdyż pominął on w ramach swojej aktywności działania szeregu portali komercyjnych udostępniających odpłatnie numery ksiąg wieczystych w analogiczny sposób". Ponadto - wskazuje GGK - numery ksiąg wieczystych nadal pozostaną widoczne w usługach sieciowych wielu powiatów.

"Z uwagi na obowiązujące przepisy, do czasu wstrzymania wykonalności postanowienia przez Prezesa UODO lub sąd administracyjny, Główny Geodeta Kraju musi się tej niesłusznej w jego ocenie decyzji podporządkować. Podjęte zostały przy tym działania niezbędne do przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl" - poinformował GGK. W tym celu GGK m.in. podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie Prezesa UODO do sądu administracyjnego. W okresie obowiązywania zakazu na stronach serwisu w miejscu numeru księgi wieczystej wyświetlana będzie informacja o treści „Numery ksiąg wieczystych zostały ukryte na podstawie postanowienia Prezesa UODO nr DKN.5112.13.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. do czasu wydania decyzji administracyjnej w toczącym się postępowaniu.”