Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłaty za postój pojazdów. Jednocześnie upoważniła burmistrza do ograniczenia czasu obowiązywania strefy. Czy rada mogła tę kompetencję przenieść na włodarza?
Rada miejska nie mogła tego zrobić. Artykuł 13b ust. 1 i ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej u.d.p.) daje jej bowiem wyłącznie kompetencje do określania opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
Tymczasem w przywołanej wyżej uchwale rada miejska upoważniła burmistrza do ograniczenia czasu pracy strefy płatnego parkowania. Oznacza to, że rada naruszyła art. 13b ust. 1, 2 i ust. 4 u.d.p.
Reklama
W podobnym sprawie WSA w Kielcach w wyroku z 4 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Ke 461/19) wskazał, że normy kompetencyjne należy interpretować w sposób ścisły i literalny. Nie jest zatem możliwe przeniesienie na organ wykonawczy gminy, przynależnych radzie gminy kompetencji w zakresie określenia czasu pracy strefy płatnego parkowania.
Podstawa prawna
Art. 13b ust. 1 i ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815).