Więcej przejrzystości w lotach VIP-ów ma wprowadzić publicznie dostępny rejestr lotów, zawierający datę, miejsce startu i lądowania oraz imiona i nazwiska osób goszczących na pokładzie (ze wskazaniem, do której kategorii pasażerów należą).

• Zasady przelotów VIP-ów

Jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego rejestru lotów – określa to przyjęta przez senatorów bez poprawek ustawa o lotach z najważniejszymi osobami w państwie. Zgodnie z tym aktem każdy lot głowy państwa jest lotem wykonywanym w misji oficjalnej, a więc lotem HEAD. Z kolei marszałkom i premierowi mogą towarzyszyć na pokładzie członkowie rodziny tylko, jeśli ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie.
Więcej przejrzystości w lotach VIP-ów ma wprowadzić publicznie dostępny rejestr lotów, zawierający datę, miejsce startu i lądowania oraz imiona i nazwiska osób goszczących na pokładzie (ze wskazaniem, do której kategorii pasażerów należą).
Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru – te zaczną obowiązywać z półrocznym poślizgiem.

• Zwiększy się odpis na fundusz socjalny

1271,2 zł za jednego zatrudnionego – tyle będzie wynosić w drugim półroczu br. kwota odprowadzana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (obecnie wynosi ona 1229,3 zł). Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., którą bez poprawek przyjął Senat. W ramach tej zmiany znowelizowana została też ustawa o Karcie Dużej Rodziny, w zakresie zwiększenia kwot na jej realizację w tym roku, m.in. na pokrycie kosztów obsługi przez gminy oraz refundację ulgowych przejazdów koleją dla rodzin wielodzietnych. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

• Skuteczniejsza walka z fałszywymi lekami

Nowe zadania oraz kompetencje dla głównego inspektora farmaceutycznego i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych innych ustaw, wdrażająca unijne przepisy antyfałszywkowe. Na ostatnim posiedzeniu bez poprawek przyjął ją Senat. Po zmianach GIF będzie m.in. nadzorował wykonywanie przez producentów obowiązków dotyczących umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach leków, które mają uniemożliwić ich fałszowanie. Zadaniem wojewódzkich inspektorów będzie z kolei nadzór nad weryfikacją autentyczności leków przez apteki. Nowela przewiduje kary pieniężne za niewywiązanie się z nowych obowiązków, np. za niesprawdzenie zabezpieczenia na opakowaniu leku. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.©℗