Dodatki mieszkaniowe wypłacane prokuratorom Prokuratury Krajowej znajdowały i znajdują oparcie w przepisach - podała PK. Jak dodała, osoby, które składają fałszywe zawiadomienia o przestępstwie, narażają się na konsekwencje prawne, a "tak czyni zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia".

W wydanym w czwartek komunikacie PK wskazała, że Prawo o prokuraturze od marca 2016 r. zawiera normę, "zgodnie z którą prokurator Prokuratury Krajowej, który ma miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż siedziba PK, ma prawo - tak jak prokurator delegowany - do nieodpłatnego zakwaterowania w warunkach odpowiadających godności urzędu albo zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w formie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych lub miesięcznego ryczałtu".

Jak dodano, przepis ten "stanowił właściwą i legalną podstawę prawną wypłaty tego świadczenia". Zgodnie bowiem z regulacjami art. 109 Prawa o prokuraturze "świadczenia związane z kosztami mieszkania poza miejscem zamieszkania są należne prokuratorowi, jeśli wykonuje czynności w Prokuraturze Krajowej umiejscowionej poza miejscem stałego zamieszkania prokuratora PK, nawet jeśli nie jest prokuratorem delegowanym".

"Kwestia pobierania przez prokuratorów Prokuratury Krajowej należnych im dodatków była przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zakończonego wydaniem 30 sierpnia 2017 r. postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Postępowanie to dotyczyło również wydanego 6 grudnia 2016 r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie delegowania prokuratorów do PK lub do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby" - przypomniała PK.

Reklama

W postępowaniu stwierdzono, że "pobieranie przez prokuratorów PK ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów zamieszkania poniesionych w związku z pracą poza miejscem zamieszkania było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa". "Tym samym pobieranie przez prokuratorów PK ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów zamieszkania poniesionych w związku z pracą poza miejscem zamieszkania było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa" - dodano.

W czwartek Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia złożyło w Kancelarii Premiera zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w związku z przyznaniem ponad 2,3 mln zł ryczałtów mieszkaniowych prokuratorom PK. "Zawiadomienie nie wskazuje adresata, gdyż członkowie zarządu stowarzyszenia nie potrafili określić jednostki prokuratury niezależnej od Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego" - zaznaczyło stowarzyszenie.

Zawiadomienie ma związek z wydanym przez szefa resortu sprawiedliwości rozporządzeniem w sprawie zasad przyznawania świadczeń prokuratorom delegowanym m.in. do Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Według Lex Super Omnia, Ziobro, wydając to rozporządzenie, przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez prokuratorów PK. Jak zaznaczono w zawiadomieniu, wskutek tego rozporządzenia prokuratorzy Prokuratury Krajowej otrzymali od marca do 9 sierpnia 2018 r. nienależne comiesięczne świadczenie w postaci ryczałtu mieszkaniowego w łącznej wysokości 2 mln 329 tys. zł.

W zawiadomieniu zaznaczono też, że postanowienie prokuratury z 30 sierpnia 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa "jest niezasadne w stopniu oczywistym". "Prokurator popełnił rażący błąd w wykładni językowej, a także logiczny" - oceniło tamto postanowienie Lex Super Omnia.

"Osoby, które składają fałszywe zawiadomienia o przestępstwie, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, narażają się na konsekwencje prawne (...). A tak czyni zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia, który znając zakres postępowania prowadzonego w 2016 r., jak i jego rozstrzygnięcie, mimo tego złożył zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Ministra Sprawiedliwości poprzez wydanie przedmiotowego rozporządzenia" - zaznaczyła z kolei PK w swoim komunikacie.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

mja/ mm/ wus/