Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021. Do jego przeprowadzenia zostanie wykorzystana metoda samopisu internetowego – respondenci uzupełnią potrzebne dane, korzystając z przygotowanej w tym celu aplikacji. Za nieprzystąpienie do spisu groziła będzie kara grzywny.

W jaki sposób zostanie przeprowadzony spis?

Najbliższy spis zostanie przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Metoda samospisu internetowego zakłada, iż respondenci samodzielnie przekażą wymagane dane, używając specjalnej aplikacji, z której będą mogli skorzystać przy użyciu własnego komputera czy urządzenia mobilnego. Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym.

Respondenci, którzy z określonych względów nie będą w stanie skorzystać z aplikacji, zostaną spisani za pomocą jednej z metod uzupełniających, tj.:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI),
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS oraz stronie spisu.

Kogo i czego dotyczy obowiązek spisowy?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie obejmował:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach oraz innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, a także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej przystąpienie do spisu będzie obligatoryjne. Odmowa wypełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny, o czym mówi art. 30 projektu ustawy spisowej.

Jakie dane będą zbierane w ramach spisu?

Zakres informacji gromadzonych za pośrednictwem spisów jest określony przez prawo międzynarodowe oraz krajowe akty prawne. Zgodnie z nimi w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań gromadzone są poniższe dane dotyczące respondentów:

Charakterystyka demograficzna osób:
1. płeć,
2. wiek,
3. adres zamieszkania,
4. stan cywilny,
5. kraj urodzenia,
6. kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna osób:
1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo,
2. lokalizacja miejsca pracy,
3. rodzaj działalności zakładu pracy,
4. zawód wykonywany,
5. status zatrudnienia,
6. wymiar czasu pracy,
7. rodzaj źródła utrzymania osób,
8. rodzaje pobieranych świadczeń.3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:
1. samoocena niepełnosprawności,
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
3. stopień niepełnosprawności,
4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości,
2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju,
3. miejsce zamieszkania rok przed spisem,
4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą,
5. rok przyjazdu /powrotu do Polski,
6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą),
7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).


6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna,
2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych,
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.


7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego,
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
2. stan zamieszkania mieszkania,
3. własność mieszkania,
4. liczba osób w mieszkaniu,
5. powierzchnia użytkowa mieszkania,
6. liczba izb w mieszkaniu,
7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne,
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania,
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe,
10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie,
11. stan zamieszkania budynku,
12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne,
13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku,
14. liczba izb w budynku,
15. własność budynku,
16. liczba mieszkań w budynku,
17. rok wybudowania budynku.