Podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego uchwały dotyczące wszystkich kwestii organizacji polowań, w tym dewizowo – komercyjnych oraz integracyjnych zawierają informację publiczną – stwierdził WSA w Gdańsku.
Reklama

Wyrok oznacza, że w ramach informacji o uchwale, może mieścić się również opis dyskusji nad jej projektem oraz jak i przez kogo uchwała została wniesiona pod obrady zebrania koła.

Mężczyzna zwrócił się do Koła Łowieckiego o udostępnienie mu informacji publicznej, poprzez podanie daty i numeru uchwały wraz z podstawą prawną, która upoważniała Zarząd Koła do zorganizowania polowań dewizowo – komercyjnych oraz polowania integracyjnego z macierzystymi kołami powiatu. Wnioskodawca chciał również poznać protokół Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego, w którym jego zdaniem, powinien znajdować się opis dyskusji nad wniesionym projektem uchwały oraz informacja, jak i przez kogo uchwała została wniesiona pod obrady Zebrania.

Mężczyzna zaznaczył, że wnosi o udostępnienie informacji w formie kserokopii uchwały oraz kserokopii protokołu, a także kserokopii stron z dziennika podawczego wpływu i wypływu korespondencji. Ciał też by dostarczono mu dokumenty na adres domowy.

W odpowiedzi, sekretarz koła poinformował, że żądane informacje nie mają charakteru informacji publicznej, a jedynie charakter wewnętrzny. W związku z tym nie zostaną udostępnione. Jednocześnie, przesłał kserokopie zapisów dziennika korespondencyjnego. Mężczyzna ponownie zwrócił się o dane dotyczące planowanych polowań, jednak sekretarz stwierdził, że teraz doszło już do nękania, gdyż żądane informacji w zasadzie są w posiadaniu wnioskodawcy.

To spotkało się ze skargą na bezczynność organu, złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Mężczyzna podkreślił, że jego żądnie dotyczy udzielenia informacji o charakterze publicznym i skierowane zostało do podmiotu realizującego zadania publiczne.

3 lipca br. WSA zobowiązał koło łowieckie do udostępnienia informacji publicznej.

W ocenie sądu, koło, w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia będącej w jego posiadaniu informacji publicznej. Do udostępniania informacji publicznej, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

WSA dalej twierdził, że Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulacje liczebności populacji zwierząt łownych. Łowiectwo zaś, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. Zatem, w świetle przepisów ustawy Prawo łowieckie, Polski Związek Łowiecki wykonuje m. in. zadania administracji państwowej związane z wyrażonym w art. 5 oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego.

WSA zauważył, że kwestia zaliczenia kół łowieckich do grona podmiotów objętych regulacją art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzeczeniu o sygn. akt I OZ 1155/13, NSA stwierdził, że koła łowieckie są "innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne". Wykonują one bowiem zadania administracji państwowej związane z łowiectwem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawo łowieckie.

WSA orzekł, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach publicznych, w tym o przedmiocie działalności i kompetencjach oraz majątku, którym dysponują i zasadach funkcjonowania. Zatem podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego uchwały, dotyczące kwestii organizacji polowań, w tym dewizowo – komercyjnych oraz integracyjnych, jako dotyczące zadań publicznych w zakresie gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz spełniania potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, zawierają informację publiczną. Powinny też być udostępnione na wniosek.

Wyrok WSA w Gdańsku, sygn. II SAB/Gd 37/19