Kluczową zmianą jest sformułowanie definicji pośrednictwa przy przewozie osób. Jej wprowadzenie ma umożliwić ocenę, czy dana działalność wymaga uzyskania odpowiedniej licencji – po spełnieniu określonych w ustawie wymagań.Kolejna nowość to wprowadzenie obowiązku posiadania licencji przez podmiot zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób. Pod definicję pośrednika podlegać będą nie tylko podmioty typy Uber, lecz także korporacje taksówkarskie pośredniczące w usługach przewozu.
Jednym z warunków uzyskania licencji przez pośrednika będzie wykazanie się posiadaniem odpowiedniej sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Kolejnym warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób będzie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo posiadanie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem będą mogli zlecać przewozy wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym licencje. A przy tym powinni weryfikować te licencje.
Nowelizacja określiła obowiązki, które będzie musiał spełnić pośrednik w czasie wykonywania działalności. Wśród nich jest obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej rejestru przekazanych zleceń (kursów pasażerskich).
Kolejny obowiązek nałożony na pośrednika to prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którym będzie on zlecać przewóz.
Nowela regulująca pośrednictwo przy przewozie osób wprowadza nie tylko obowiązki dla pośredników. Nowe zadania i uprawnienia będzie miał główny inspektor transportu drogowego.

Po 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca wykonujący transport drogowy samochodem osobowym przed uzyskaniem licencji będzie musiał złożyć zaświadczenie o niekaralności. Wcześniej wystarczające było oświadczenie.

Nowością dla przedsiębiorców prowadzących działalność w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką będzie też wprowadzenie zasady, że wydawana będzie tylko jedna licencja. A na każdy pojazd służący do prowadzenia takiej działalności wypis z tej licencji.

Istotnym ułatwieniem w dostępie do zawodu taksówkarza jest też przewidywane w nowelizacji zniesienie obowiązkowych szkoleń i egzaminów z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego.

Ani przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, ani zatrudnieni przez niego kierowcy nie będą mogli być skazani za dystrybucję narkotyków.

Ważną nowością jest to, że licencja jest przyznawana na dany obszar, ale już nie na określony samochód.

Nowością jest wprowadzenie możliwości stosowania aplikacji mobilnej. Ma to być alternatywa dla tradycyjnego taksometru i kasy fiskalnej.

Nowelizacja przewiduje zwiększenie kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego.

Nowelizacja dokonała zmian w art. 92a ust. 1 u.t.d., które polegają na określeniu przedziału kar pieniężnych, jakie mogą być nałożone na pośrednika przy przewozie osób.

Ustawodawca wprowadził też regulacje, które ułatwią płynne przejście ze stosowania starych przepisów do nowych regulacji. Między innymi wszyscy taksówkarze będą musieli dostosować licencje w ciągu 3 lat do nowych wymogów.

CZYTAJ WIĘCEJ NA EDGP>>>