Wybory do Senatu odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych i zgodnie z zasadą większości. Za wybranego w danym okręgu uważa się tego kandydata, który zdobył największe poparcie głosujących.

Ogólne zasady wyborów

Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W ich przypadku nie ma zastosowania zasada proporcjonalności – senatorów wybiera się zgodnie z systemem większościowym. Nie obowiązuje tu także zasada równości materialnej, która mówi, iż głos każdego wyborcy ma równą wartość. Wynika to z faktu, że liczba mandatów do obsadzenia nie jest identyczna we wszystkich okręgach wyborczych – wybiera się w nich od 2 do 4 senatorów.

Do Senatu wybiera się 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata w danym okręgu.

Zasady głosowania

Wyborca oddaje głos na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska.

Podział mandatów

W przypadku wyborów do Senatu zastosowanie mają jednomandatowe okręgi wyborcze. Za wybranego na senatora w danym okręgu uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych (zasada większości). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów.