■ 1 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

KASY REJESTRUJĄCE

Par. 4 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804)

Zwolnień od obowiązków ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie stosuje się (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

UBEZPIECZENIA

Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 133, poz. 922)

Ustawa stanowi obowiązek przekazywania przez zakłady ubezpieczeń do centrali NFZ opłaty ryczałtowej, a więc części pobranej składki obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Stawkę tego tzw. podatku Religi ma ustalać minister zdrowia. Owa opłata ryczałtowa będzie służyć realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia (chodzi o finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych ofiarom wypadków komunikacyjnych).

■ 6 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

PROCEDURA CYWILNA

Ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 831)

Wpisano do k.p.c., że zdolność prawną (w tym również procesową) mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą, to do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji nieprzekraczajace czwartej części opłaty.

Na wniosek strony pismo sądowe może być złożone w skrytce pocztowej Poczty Polskiej, a zawiadomienie o tym wolno umieścić w skrytce pocztowej adresata.

Sąd II instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli odrzucił ją sąd I instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do usunięcia których strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia ich w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu.

■ 10 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. nr 123, poz. 850)

Każdy syndyk będzie musiał zdać egzamin i uzyskać licencję. Licencja taka będzie uprawniała nie tylko do wykonywania czynności syndyka, lecz również nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Egzaminy dla ubiegających się o licencję mają odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Minister sprawiedliwości przyzna licencje na czas nieoznaczony. Osoby wpisane już na listę syndyków będą mogły bez licencji wykonywać zawód przez trzy lata od wejścia w życie ustawy. Górna granica zarobków syndyków nie będzie mogła przekroczyć: 3 proc. funduszu masy upadłości i 140-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Jeżeli jednak wynagrodzenie byłoby niewspółmierne do wykonanej pracy, sąd ustali należność w przeliczeniu na miesiące.

MK, KŻ