Komisja Weryfikacyjna wygrała pięć spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie skarg kasacyjnych złożonych przez m.st. Warszawa - poinformował w komunikacie resort sprawiedliwości. Jak podkreślono, "kolejny raz wskazano, że Komisja działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa".

W komunikacie przekazanym PAP, podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Witolda Cieślę, podano, że wszystkie skargi kasacyjne dotyczyły postępowania ogólnego określonego w ustawie z 9 marca 2017 r. o Komisji Weryfikacyjnej.

"Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Komisję Weryfikacyjną, a równocześnie wskazał niespójność i błędne formułowanie zarzutów względem działania Komisji. Kolejny raz wskazano, że Komisja działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP. Co ważne, wbrew żądaniom ratusza NSA nie skierował pytań prejudycjalnych do TSUE, jasno podkreślając, że nie można mówić o naruszeniu prawa do sądu strony skarżącej - m.st. Warszawy - czy naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego" - napisał Cieśla.

Poinformował też, że Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym w środę oddalił skargę kasacyjną Miasta Stołecznego Warszawy od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu ogólnym.

Według niego NSA jasno wskazał w uzasadnieniu, że skarga kasacyjna m.st. Warszawy pozbawiona jest usprawiedliwionych podstaw. NSA wskazał też, że postępowanie ogólne przed Komisją ma charakter wewnątrzadministracyjnego postępowania kontrolnego, które nie wywołuje bezpośredniego skutku na organ kontrolowany i nie prowadzi do powstania skutków prawnych. Nie występują w nim podmioty posiadające interes prawny, a art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do postępowania ogólnego - poinformował resort sprawiedliwości.

W tym samym dniu NSA rozpoznał cztery skargi kasacyjne Miasta Stołecznego Warszawy od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odrzuceniu skarg Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania ogólnego. NSA postanowił oddalić te skargi kasacyjne.

Resort sprawiedliwości przypomniał, że w powyższych skargach kasacyjnych Miasto wniosło o przedstawienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące pytania prawne: Czy postępowanie ogólne Komisji jest postępowaniem administracyjnym?; Czy postępowanie ogólne Komisji może toczyć się bez udziału stron?; Czy uchwała kończąca postępowanie ogólne Komisji jest aktem administracyjnym?; Czy od takiej uchwały służy środek odwoławczy?; Czy uchwała podlega kontroli sądowo-administracyjnej?; Czy postanowienie wydane w toku postępowania ogólnego Komisji (jak skarżone postanowienie) jest orzeczeniem, na które służy środek odwoławczy? Czy postanowienie takie podlega kontroli sądowo-administracyjnej?