Najwięcej wątpliwości wywołał zapis o zezwoleniu na stosowanie szerokiego marketingu, sprzedaży bezpośredniej i sponsoringu. Zgodnie z nowymi zasadami będzie można się reklamować i pozyskiwać klientów, ale niedozwolona jest reklama porównawcza i podawanie nazwisk klientów bez ich zgody.

Jak twierdzi nowo wybrany prezes Maciej Bobrowicz, każdy radca prawny przed wzięciem udziału w rankingu prasowym kancelarii prawnych musi poprosić o zgodę właściwą izbę, podobnie jak w każdym wypadku sponsoringu.

Precyzyjnie zostały określone stosunki z klientami. Utrata zaufania do klienta może być podstawą wypowiedzenia pełnomocnictwa. Radca prawny nie może podejmować się sprawy, jeśli nie otrzyma zlecenia od klienta, wszelkie narzucanie się z usługami, utrudnianie klientowi podjęcia swobodnie wyboru, udzielanie nierzetelnych gwarancji lub obietnic jest wyraźnie zakazane. Podejmując się prowadzenia sprawy, radca obowiązany jest ustalić z klientem zakres świadczeń pomocy prawnej i zasady wynagradzania.

Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku, ale dopuszczalne jest ustalenie premii dodatkowej za dobry wynik sprawy.

Ponadto Zjazd zwrócił się w przesłaniu do prezydenta, parlamentarzystów i rządu o niepodejmowanie inicjatyw zmierzających do uzyskania przez ograny władzy kontroli nad sądownictwem, zawodami prawniczymi, a także działań osłabiających rolę i autorytet Trybunału Konstytucyjnego.

W uchwale czytamy, że podporządkowanie systemu wymiaru sprawiedliwości doraźnym, politycznym celom osłabia ten system i prowadzi do ograniczenia prawa obywateli do uzyskania pomocy prawnej. Zjazd wyraził nadzieję, że nowa sytuacja polityczna sprzyjać będzie odbudowywaniu dialogu między władzą państwową a samorządami prawniczymi.

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl