Poświadczanie dokumentów

Poza możliwością występowania w sprawach karnych i karnych skarbowych radcowie otrzymaliby także prawo do potwierdzania zgodności z oryginałami dokumentów urzędowych i prywatnych. Dziś czynności te mogą być wykonywane przez notariuszy. Zdaniem przedstawicieli władz samorządu radcowskiego pozwoliłoby to na przyspieszenie obrotu gospodarczego i istotne ułatwienia dla klientów. Radcom, reprezentującym na co dzień klientów, nowe rozwiązania bardzo się podobają.

- Radca prawny, który prowadzi daną sprawę, z reguły widzi oryginały dokumentów i jest na tyle odpowiedzialnym człowiekiem, że może poświadczać zgodność z oryginałem dokumenty. Radca prawny wykonuje przecież zawód zaufania publicznego - argumentuje mec. Jarosław Chałas.

Radcowska ugoda

Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła też decyzję, iż radcowie powinni mieć możliwość zwierania tzw. ugody radcowskiej. Byłaby to ugoda zawierana przez radców prawnych lub adwokatów w imieniu ich klientów w sytuacji ugodowego zakończenia sporu bez przeprowadzania postępowania sądowego. Zdaniem władz samorządowych rozwiązanie takie nie tylko obniżyłoby koszty dochodzenia roszczeń oraz odciążyło od pracy sądy, ale także usprawniłoby egzekucję należności. Ugoda byłaby bowiem podstawą do wszczęcia egzekucji przez komornika.

- Szybka egzekucja należności byłaby korzystna przede wszystkim dla klientów. Nowe rozwiązania zachęciłyby więc klientów do częstszego zawierania ugód. Dziś niestety wielu klientów robi to bardzo niechętnie i decyduje się na spory sądowe, nawet gdy pełnomocnicy tłumaczą im, że sprawa w sądzie zostanie przegrana - tłumaczy Dariusz Okolski.

Odpowiedzialność zawodowa

Zgodnie z założeniami do nowej ustawy o radcach prawnych zmieniony ma zostać także model postępowania dyscyplinarnego. Dziś w skład sądów dyscyplinarnych wchodzą wyłącznie radcowie prawni. Po wejściu nowych przepisów w życie w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych w II instancji orzekałyby sądy apelacyjne. Ławnikami w takim postępowaniu byliby radcowie prawni wybierani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych. Dzięki temu sądownictwo powszechne otrzymałoby możliwość kontroli nad prawidłowością orzeczeń zapadających w sądach dyscyplinarnych w I instancji.

STATUS RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW

Różnice

● Radcowie prawni nie mogą występować w sprawach karnych i karnych skarbowych

● Różne są zasady etyczne w obu zawodach - np. radcowie mogą się reklamować, a adwokaci nie

● Adwokaci mają zakaz pracy na etatach w firmach i urzędach

● Odmienny jest program szkolenia na aplikacji radcowskiej i adwokackiej

● Adwokatów jest cztery razy mniej (ok. 6 tys.) niż radców prawnych (ok. 25 tys.)

● Samorząd adwokacki funkcjonuje od ponad 70 lat, a samorząd radcowski od 30 lat