Z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego użytkownik wieczysty powinien bez wezwania zapłacić opłatę roczną. Na jego wniosek może zostać ustalony inny termin płatności oraz przyznana bonifikata.
Użytkownik wieczysty, który otrzymał nieruchomość gruntową w użytkowanie wieczyste, musiał uiścić pierwszą opłatę, a następnie co roku w terminie do 31 marca musi wnosić opłaty roczne. Ich wysokość ustalona została w umowie. Opłaty należy wnieść nie czekając na wezwanie do zapłaty. Opłaty rocznej nie płaci tylko za rok, w którym zostało ustanowione użytkowanie wieczyste i pobrana pierwsza opłata.

Wysokość opłat

Pierwsza opłata wynosi od 15 proc. do 25 proc. ceny nieruchomości gruntowej. Natomiast wysokość procentowa opłat rocznych zależy od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi od 0,3 do 3 proc. ceny nieruchomości.
Zdarza się, że nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel. Wtedy użytkownik wnosi opłatę ustaloną dla tego celu, który w umowie o użytkowanie wieczyste został ustalony jako podstawowy. Już po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste może nastąpić również trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości. Gdyby spowodowała zmianę celu, na jaki nieruchomość została wydana, to wówczas stawka procentowa opłaty rocznej zostaje zmieniona stosownie do tego celu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej