Według rzecznika MSZ Piotra Paszkowskiego, nominacja nastąpiła 25 lutego "na mocy wspólnego porozumienia rządów państw członkowskich Unii Europejskiej".

Swoją 6-letnią kadencję sędziego Safjan ma rozpocząć 2 października. Wtedy dobiegnie końca kadencja prof. Jerzego Makarczyka. Kandydaturę prof. Safjana zgłosił polski rząd.

Marek Safjan od 1972 roku jest zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł profesora otrzymał w 1998 r. W latach 2007-08 Marek Safjan wykładał na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, w ramach prestiżowego Fernand Braudel Senior Fellowship.

W 1998 r. prof. Safjan - będąc od roku sędzią Trybunału Konstytucyjnego - objął funkcję prezesa TK (po prof. Andrzeju Zollu), którą pełnił przez osiem lat. W okresie swej kadencji pełnił też funkcję przewodniczącego Europejskiej Konferencji Sądów Konstytucyjnych.

Był też przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy, uczestniczy w pracach Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i francuskich stowarzyszeń prawniczych: m.in. Asociation Internationale de Droit, Ethique et Science, Academie Internationale de Droit Compare.

Jest autorem ok. 200 publikacji naukowych oraz autorem lub współautorem 18 publikacji książkowych z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego, europejskiego i konstytucyjnego. W swoich pracach podejmuje najnowsze problemy dotyczące etycznych i prawnych aspektów eksperymentów medycznych. W latach 1997-2006 był sędzia TK, a latach 1998-2006 prezesem TK. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu został ustanowiony jako oficjalny sąd Wspólnoty Europejskiej w 1988 r. W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Osoby te muszą spełniać w swym kraju przesłanki powołania na najwyższe stanowiska sędziowskie lub są najwybitniejszymi autorytetami w dziedzinie prawa. Obecnie polskim sędzią w Trybunale jest Jerzy Makarczyk. Sędziowie Trybunału są z zasady przedstawicielami Unii Europejskiej i nie mogą orzekać w sprawach, których stroną jest państwo, które ich nominowało.