Skrócenie czasu wszystkich kontroli w firmie mikroprzedsiębiorcy z 4 tygodni do 12 dni roboczych w roku kalendarzowym przez ten sam organ kontroli wprowadziły przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97), które obowiązują od 7 marca 2009 r.

W tym samym czasie przedsiębiorcy nie mogą być też kontrolowani przez dwa różne organy. Przedłużenie czasu kontroli możliwe jest jedynie w przypadkach wymienionych w znowelizowanej ustawie.

Samozatrudniający może bronić się przed niewłaściwie prowadzoną kontrolą i uchybieniami związanymi z jej wszczęciem. Może złożyć sprzeciw, a w razie poniesienia szkody domagać się odszkodowania. Natomiast dowody uzyskane przez inspektorów podczas kontroli przeprowadzonej z naruszeniem nowych przepisów nie mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu w toczącym się postępowaniu.

Dlatego, zanim rozpocznie się kontrola, samozatrudniający musi zostać uprzedzony o tym, że inspekcja ma zamiar go skontrolować. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli powinien otrzymać co najmniej na siedem dni przed jej rozpoczęciem. Tylko na jego wniosek kontrola może zostać wszczęta wcześniej. Natomiast nie będzie jej można rozpocząć później niż po upływie 30 dni od doręczenia samozatrudniającemu zawiadomienia.

W takim przypadku wszczęcie kontroli wymagać będzie ponownego zawiadomienia.

Inspektor przed rozpoczęciem czynności powinien okazać samozatrudniającemu legitymację upoważniającą do przeprowadzenia kontroli, oraz upoważnienie określające m.in. zakres przedmiotowy kontroli, datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia jej.

Jeżeli samozatrudniający uzna, że inspektor wykonuje czynności z naruszeniem przepisów, to może wnieść sprzeciw na piśmie do organu kontroli, zawiadamiając o tym na piśmie kontrolującego. Taki sprzeciw powinien wnieść w ciągu trzech dni roboczych od wszczęcia kontroli lub dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania jej i uzasadnić na piśmie. Od wniesienia sprzeciwu aż do rozpoznania go czynności kontrolne są wstrzymane, a zebrane do tej pory dowody, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji zabezpieczone.

W ciągu trzech dni sprzeciw powinien zostać rozpoznany, a organ kontroli musi wydać postanowienie o odstąpieniu od czynności albo o kontynuowaniu ich.

Ważne!

Przed przedłużeniem kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego nie można się bronić wówczas, gdy podczas kontroli zostało ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej 10 proc. kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, a także gdy samozatrudniający nie złożył deklaracji, a miał taki obowiązek