Sejm przyjął poprawki Senatu i uchwalił 6 marca ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzono 150 zmian przepisów. Są one korzystne dla zadłużonych przedsiębiorców, ale jednocześnie chronią interesy wierzycieli. Rozszerzono przede wszystkim możliwość prowadzenia postępowania naprawczego oraz usprawniono procedurę zawierania układu w postępowaniu upadłościowym. Ułatwi to zadłużonym przedsiębiorcom uratowanie firmy przed likwidacją.

Bez głosowania w grupach

Dla zadłużonych przedsiębiorców korzystne jest szybkie zakończenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Układ obejmie tylko wierzytelności, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Teraz zawarcie układu będzie szybsze, ponieważ nowa procedura przewiduje odstąpienie od zasady głosowania w grupach przez wierzycieli. Sposób głosowania zależeć ma od decyzji sędziego komisarza. Może on postanowić, po zatwierdzeniu listy wierzytelności, że wierzyciele będą głosowali w grupach obejmujących poszczególne kategorie interesów. Gdy zadecyduje o podziale na grupy, to wówczas zostaną sporządzone odrębne listy wierzycieli uprawnionych do głosowania, które obejmą poszczególne kategorie interesów.

Będzie pięć grup zamiast obecnie istniejących czterech. Pierwsza obejmie wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy, pod warunkiem że wyrazili zgodę na objęcie ich układem.

W drugiej grupie będą rolnicy, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, a w trzeciej wierzyciele, którzy mają wierzytelności zabezpieczone na składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem rejestrowym, zastawem, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności albo innego prawa i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem.

Natomiast w czwartej grupie znajdą się wierzyciele będący wspólnikami lub akcjonariuszami upadłej spółki kapitałowej, którzy mają udziały albo akcje zapewniające im co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, nawet gdyby mieli wierzytelności zaliczone do poprzednich grup. Pozostali wierzyciele znajdą się w piątej grupie.

REKOMENDACJE GP

Zniesienie obowiązku głosowania w grupach wierzycieli, który przewidują obowiązujące teraz przepisy, spowoduje przyspieszenie trwania postępowania w sprawach o ogłoszenie upadłości. Tym bardziej że zdarza się, że w grupie jest tylko jeden wierzyciel - tłumaczy profesor dr hab. Feliks Zedler.