Banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych będą przekazywać NBP dane niezbędne do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Udostępnią także informacje potrzebne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej i ryzyka sektora bankowego. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe, której drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Ustawa dostosowuje NBP do działania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Także fundusze inwestycyjne, rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową będą musieli przekazywać NBP swoje dane. Mają one być przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu. Dostęp do niego ma być możliwy przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, które wyda NBP. Jedynie osoby fizyczne będą przekazywać informacje w wersji papierowej. Aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowych obowiązków sprawozdawczych, projekt ustawy przewiduje półroczną vacatio legis.

NBP będzie pozyskiwał również informacje z Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes NBP i prezes GUS zawrą umowę określającą zasady współpracy w tym zakresie.