Pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o prawie autorskim, zakładającego m.in. reformę postępowania przed komisją prawa autorskiego (KPA) w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i wykonań artystycznych, odbyło się podczas wtorkowego posiedzenia komisji kultury.

Sekretarz stanu w resorcie kultury Piotr Żuchowski przypomniał, że projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2006 r.

Zakwestionowana regulacja dotyczyła postępowania przed komisją prawa autorskiego podczas ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów artystycznych twórców dzieła artystycznego.

Jak podkreślił Żuchowski głównym zarzutem sędziów Trybunału był brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu, w charakterze strony, użytkowników praw autorskich. "Trybunał w wyroku stwierdza, że prawidłowy projekt tabeli wynagrodzeń to taki, który został sporządzony przy równoprawnym współudziale przedstawicieli obu stron przyszłych potencjalnych umów" - mówił Żuchowski.

Rządowy projekt nowelizacji zakłada, oprócz możliwości uczestniczenia w postępowaniu przed KPA użytkowników praw autorskich, zmianę liczby ich członków - tzw. arbitrów, z 40 na 30.

"Postępowanie przed pięcioosobowym zespołem zatwierdzającym będzie pierwszym etapem zatwierdzania tabel wynagrodzeń; jeśli jego wynikiem będzie orzeczenie satysfakcjonujące wszystkie strony, to będzie to ostatni etap. Podmiotem uprawnionym do zatwierdzenia wniosku będzie organizacja zbiorowego zarządzania" - mówił Żuchowski.

Zatwierdzone tabele wynagrodzeń, jak dodał Żuchowski, będą określały sztywne (stałe) stawki. Będą one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ministra kultury.

Uczestnicy postępowania przed komisją, niezadowoleni z orzeczenia komisji, będą uprawnieni do złożenia wniosku o przekazanie sprawy o zatwierdzenie tabeli do sądu

Nowym rozwiązaniem, które przewiduje projekt noweli, mającym na celu zagwarantowanie usprawnienie nadzoru ministra kultury nad organizacjami zbiorowego zarządzania, będzie także obowiązek sporządzania przez nie i przesyłania ministrowi kultury merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności. Te ostatnie będą poddawane badaniu przez biegłego rewidenta.

"Nadrzędnym celem projektowanej nowelizacji jest zapewnienie ochrony interesów twórców" - mówił w poniedziałek Żuchowski.

Projekt noweli skrytykowali jednak przedstawiciele m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Związku Artystów Scen Polskich, którzy obawiają się m.in. że proponowane wprowadzenie m.in. sztywnych stawek, może spowodować straty finansowe.