W poniedziałkowym komunikacie UOKiK poinformowano, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, prezes Urzędu ma możliwość nakładania na przedsiębiorców kar finansowych za praktyki godzące w konsumentów. Maksymalna sankcja w takim przypadku może wynieść do 10 proc. przychodu w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Jak podał Urząd, obowiązujący od poniedziałku dokument pozwoli przedsiębiorcom na samodzielne, wstępne oszacowanie wysokości kary, którą mogłoby być zagrożone działanie na szkodę konsumentów.

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów mają na celu zwiększenie transparentności w zakresie metodologii ustalania sankcji - czytamy poniedziałkowym komunikacie.

Zgodnie z dokumentem, wysokość sankcji będzie zależeć od tego, na jakim etapie zawierania umowy doszło do naruszenia prawa. Najdotkliwsze kary będą wymierzane w przypadku bezprawnych działań w momencie wykonywania kontraktu (od 0,1 do 0,7 proc. ubiegłorocznego przychodu), niższe na etapie zawierania umowy (0,05 do 0,6 proc.) oraz przed jej podpisaniem (0,02 do 0,3 proc.)

Wysokość kary za używanie postanowień wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych będzie zależeć od stopnia ich szkodliwości dla konsumentów, w tym długości stosowania niedozwolonych postanowień. Jak wyjaśniono w dokumencie, za każde niedozwolone postanowienie umowne kara będzie wynosić od 0,02 proc. do 0,1 proc. przychodu. W przypadku kumulacji naruszeń polegających na stosowaniu niedozwolonych postanowień umownych sankcja nie przekroczy 0,6 proc. przychodu.

Jak poinformowano, ustalając ostateczną kwotę prezes Urzędu może wziąć pod uwagę także okoliczności łagodzące - np. zaprzestanie praktyki przed wszczęciem postępowania (wówczas zmniejszy karę o 30 proc.), aktywne współdziałanie z prezesem UOKiK (sankcja może zostać zmniejszona o 20 proc.) czy dobrowolna rekompensata dla osób poszkodowanych niedozwoloną praktyką - kara zmniejszy się wówczas o 10-20 proc.