Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń od drugiego przedsiębiorcy tylko przed sądem gospodarczym. Procedura przed takim sądem jest bardziej obostrzona niż przed zwykłym sądem cywilnym. Strony muszą przedstawić wszystkie wnioski dowodowe już w pozwie lub w odpowiedzi na pozew. W toku postępowania strony nie mogą występować z nowymi roszczeniami.
Sprawy gospodarcze rozpoznawane są w postępowaniu odrębnym przez sądy gospodarcze. Również w takim postępowaniu załatwiane są apelacje, zażalenia oraz pisma dotyczące kasacji wnoszone w sprawach gospodarczych. Sądy gospodarcze działają w ramach sądów powszechnych: rejonowych (w miastach, które są siedzibą województw) i okręgowych, jako ich wydziały.

Roszczenia przedsiębiorców

Sądy gospodarcze rozpoznają roszczenia przedsiębiorców wynikające ze stosunków cywilnych. Obie strony, czyli powód i pozwany, muszą być przedsiębiorcami, a toczący się między nimi spór powinien dotyczyć prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Mogą to być również sprawy związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną osób, które tworzyły spółkę akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością, brały udział w podwyższaniu jej kapitału zakładowego, w badaniu sprawozdania finansowego spółki, a także toczące się przeciwko członkom zarządu, rady nadzorczej, likwidatorom.
Przed sądem gospodarczym mogą dochodzić roszczeń, np. wierzyciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, od członków zarządu tej spółki, którzy umyślnie lub przez niedbalstwo złożyli fałszywe oświadczenia co do wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, jakie zostały dołączone do zgłoszenia spółki (gdy np. oświadczyli, że wszyscy wspólnicy w całości wnieśli wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, albo w całości wnieśli wkłady na podwyższony kapitał zakładowy - a nie było to prawdą).
Sądy gospodarcze rozstrzygają też sprawy między syndykiem masy upadłości a innym przedsiębiorcą. Na potrzeby procedury gospodarczej w tych przypadkach syndyk traktowany jest tak jak przedsiębiorca. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do postanowienia z 29 lutego 1984 r. w sprawie sygn. akt IV PZ 16/84, opublikowanym w OSNCP nr 9 z 1984 r., poz. 166).
Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP.