Emitent będzie mógł uniknąć opłaty związanej z wpisem do ewidencji papierów wartościowych.

Nowe prawo

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, która weszła w życie 13 stycznia 2009 r., Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi ewidencję papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej z wyjątkiem tych, których emitentem są Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o zakończeniu subskrypcji albo sprzedaży papierów, zaś gdy nie została przeprowadzona oferta publiczna, na podstawie zawiadomienia o ich dopuszczeniu do obrotu giełdowego. Wysokość opłaty ewidencyjnej zależy od wielkości emisji oraz ceny emisyjnej. Pomimo że, zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, jej wysokość została dwukrotnie obniżona, stanowi ona każdorazowo koszty rzędu kilku tysięcy złotych. Wybór przez zarząd emitenta formy oświadczenia oznacza zatem znaczne oszczędności.