Szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio nich. Warto pamiętać o zasadach RODO, dotyczących publikowania informacji o dziecku, zwłaszcza w internecie – np. w zakresie osiągnięć szkolnych, czy sportowych, a także wizerunku dziecka z różnych uroczystości, gali szkolnych, występów w szkolnych teatrzyku, czy przedszkolu, bądź na boisku klubu sportowego.

W przypadku szkół, klubów sportowych i innych placówek związanych z usługami na rzecz dzieci, w związku z wejściem w życie RODO, proponuje się wprowadzenie prawnej podstawy przetwarzania danych osobowych w art. 68 ust. 1 pkt 12 Prawa oświatowego. Wynika to z faktu, że osobą najczęściej przetwarzającą dane osobowe uczniów, nauczycieli i innych osób, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy szkoły, placówki, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, jest dyrektor tychże.

Przepisy nie mówią wyraźnie o konkretnych zadaniach szkoły ani rodzajach danych osobowych, niezbędnych do wykonywania zadań placówki. Na pewno więc dyrektor, jako administrator danych osobowych, będzie musiał rozważyć przetwarzanie jakich danych jest niezbędne do wykonania określonego zadania ustawowego.

Dyrektor szkoły lub placówki jako podmiot publiczny zobowiązany wyznaczyć na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO inspektora ochrony danych osobowych – pełniącego funkcje analogiczne do dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Ponadto w przypadku administratorów będących podmiotami publicznymi, dla kilku takich podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych. W tym kontekście warto byłoby rozważyć koordynację dyrektorów szkół i placówek w zakresie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych, w szczególności w przypadku mniejszych szkół i placówek

Gdzie mogą pojawić się problemy z interpretacją przepisów o RODO? Problemem może być na przykład kwestia niezbędności przetwarzania danych osobowych z monitoringu w szkołach w celu wypełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa czy w przypadku przetwarzania danych osobowych określanych przez RODO danymi szczególnej kategorii (uprzednio tzw. danymi wrażliwymi) w przypadku np. dzieci wymagających szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

Z kolei w kontekście przesłanki przetwarzania, jaką jest wykonywanie przez szkoły i placówki ustawowych zadań, pamiętać trzeba, iż w takim przypadku nie należy pobierać od rodziców uczniów i innych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest ona zbędna. Pobieranie zgody „na zapas” lub „z ostrożności” jest błędem, bowiem wytwarza w danej osobie błędne wyobrażenie, jakoby mogła odmówić wyrażenia zgody, podczas gdy podanie przez tę osobę danych osobowych jest niezbędne do wykonania ustawowego obowiązku szkoły lub placówki.

Pamiętać jednak należy, że zawsze trzeba pobierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania określonego zadania, a jedynie je ułatwiają. W orzecznictwie wskazuje się, iż takimi danymi są np. numer telefonu oraz adres e-mail, ponieważ nie każdy musi takie dane posiadać.

Na administratorze danych spoczywa na gruncie RODO obowiązek wykazania, że zgoda została udzielona, zaleca się zatem pobieranie zgód w formie pisemnej.

Szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio nich. W tym kontekście warto pamiętać w szczególności o zasadach RODO dotyczących publikowania informacji o dziecku, zwłaszcza w internecie – np. w zakresie osiągnięć szkolnych, czy sportowych, a także wizerunku dziecka z różnych uroczystości, gali szkolnych, występów w szkolnych teatrzyku, czy przedszkolu, bądź na boisku klubu sportowego. Dotyczy to w szczególności tzw. prawa do „bycia zapomnianym”, gdy np. dziecko wycofa swoją zgodę na publikację lub wniesie w tym zakresie sprzeciw.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ MOŻESZ PRZECZYTAĆ POBIERAJĄC BEZPŁATNY E-BOOK>>>>>