Przestawiamy zmiany przyjęte przez Sejm 1 marca 2018 r.

● Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet
Umożliwi to zmiana prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z uchwalonymi przepisami rodzice będą musieli wypełnić specjalny dokument elektroniczny, a po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego otrzymają odpis aktu urodzenia, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Nowelizacja umożliwi też służbom elektroniczny dostęp do informacji z rejestru stanu cywilnego oraz uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z urzędu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
● Obostrzenia dla doradców inwestycyjnych
Firmy inwestycyjne będą zobowiązane do ujawniania kosztów swoich porad i wyjaśnienia podstaw świadczonych usług. Podmioty świadczące niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelem będą musiały też przestrzegać obostrzeń dotyczących przyjmowania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów. Przewiduje to przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Regulacje upoważniają też ministra do określenia maksymalnego poziomu opłaty za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi. Ustawa trafi teraz do Senatu.
● Podejrzane przelewy pod mocniejszą lupą
Rozszerzenie listy podmiotów zobligowanych do zgłaszania inspekcji finansowej podejrzanych transakcji oraz wprowadzenie dla nich nowych obowiązków – to niektóre zmiany, jakie przynosi uchwalona w czwartek nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przepisy stanowią przede wszystkim wdrożenie unijnej dyrektywy z 2015 r. (648/2012). W porównaniu do starych regulacji status instytucji obowiązanej uzyskają dodatkowo m.in. przedsiębiorcy specjalizujący się w zakładaniu spółek, zapewnianiu siedziby i adresu dla osób prawnych, platformy wymiany walut wirtualnych oraz firmy udzielające pożyczek konsumenckich. Wszystkie instytucje obowiązane będą musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach powyżej 15 tys. euro. Ponadto ma powstać rejestr informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, fundacji i stowarzyszeń, czyli o osobach, które sprawują nad tymi podmiotami faktyczną kontrolę. Ustawa trafi teraz do Senatu.
● Dyplom MBA przepustką do zarządu
Osoby wybrane do rady nadzorczej spółki lub grupy kapitałowej przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, ukończenia studiów wyższych czy potwierdzenia zdanego egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Nie będzie ich także obowiązywał zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. Takie zmiany przynosi nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Nowe przepisy doprecyzowują też kwalifikacje pozostałych członków organów nadzorczych i zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (np. skończenie podyplomowych studiów MBA obok wyższego wykształcenia będzie wystarczające, aby ubiegać się o stanowisko). Ustawa wprowadza też nowy wyjątek od obowiązku uzyskiwania zgody rządu na zbycie akcji Skarbu Państwa – dotyczy spółek, w których państwo posiada nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego przy założeniu, że ich wartość rynkowa nie przekracza 200 tys. zł. Rozszerzono również listę podmiotów, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu. Ustawą zajmie się teraz Senat.
● Prawo wodne: powrót do starych zasad
Do postępowań dotyczących wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i w sprawach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, których nie zakończono przed 1 stycznia br., będą stosowane przepisy obowiązującej przed tym dniem ustawy – Prawo wodne. Sprawy te nie będą opiniowane przez nowo powstałe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tylko ponownie przez samorządy. Przewiduje to ustawa przyjęta przez Sejm, którą teraz zajmie się Senat.
● Można już wprowadzać e-receptę
Umożliwienie lekarzom wystawiania recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz podpisywania jej przez specjalne narzędzie przygotowane na potrzeby e-zwolnień – to niektóre z rozwiązań, które wprowadza ustawa z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Elektroniczna recepta ma być powszechnie używana pod koniec tego roku, a od 2020 r. jej wystawianie będzie obowiązkowe. Ustawa umożliwi przeprowadzenie pilotażu. Dokumentem zajmą się teraz senatorowie.