Po dokonaniu zgłoszenia o kradzieży na budowie przez pokrzywdzonego wykonawcę organy ścigania rozpoczną postępowanie wyjaśniające. Zawiadomią go o tym na piśmie, a także o sygnaturze, która zostanie sprawie nadana. Organy ścigania mogą wszcząć postępowanie w sprawie lub wydać postanowienie o odmowie wszczęcia. Na odmowę wszczęcia poszkodowany ma prawo złożyć zażalenie.

Poszkodowany może również złożyć zażalenie na bezczynność organu, gdy nie zostanie powiadomiony o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postępowania. Należy je wnieść do organu, który prowadzi postępowanie, lub tam, gdzie poszkodowany złożył zawiadomienie o przestępstwie.

Gdy po zgłoszeniu przestępstwa zostanie wszczęte postępowanie, to wówczas przedsiębiorca, który złożył zawiadomienie, uzyskuje status osoby pokrzywdzonej. Staje się też stroną w postępowaniu przygotowawczym i może na przykład zgłaszać dodatkowe dowody, mieć dostęp do akt sprawy oraz zaskarżyć postanowienie o odmowie lub umorzeniu postępowania.

Składając tzw. wnioski dowodowe, można domagać się dokonania następujących czynności: przesłuchać wskazanych świadków, powoływać biegłych, dokonać przeszukania itd. Składając wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka, trzeba podać jego imię, nazwisko oraz adres, a także wskazać, na udowodnienie jakich okoliczności należy go przesłuchać.

Osoba pokrzywdzona może domagać się dopuszczenia jej do udziału w tych czynnościach, dokonania których domagała się we wniosku dowodowym. Wprawdzie pokrzywdzony może żądać udostępnienia mu akt, ale to prokurator decyduje o tym, czy w ogóle mu je udostępni oraz w jakim zakresie. Na postanowienie o odmowie udostępnienia akt przysługuje zażalenie. Informacje o tym, jak można zaskarżyć postanowienie, przedsiębiorca znajdzie w pouczeniu na dokumencie o wydaniu decyzji. Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem prowadzącego postępowanie w ciągu siedmiu dni od otrzymania odpisu postanowienia.

Ważne!

Pokrzywdzony wykonawca może domagać się naprawienia szkody przez sprawcę

W trakcie toczącego się postępowania przygotowawczego poszkodowany przedsiębiorca może mieć pełnomocnika, którym będzie adwokat albo radca prawny.

Warto też zgłosić prowadzącemu postępowanie przygotowawcze wniosek o to, aby sprawca naprawił szkodę. Na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody nałoży sąd. Aby skutecznie dochodzić roszczeń cywilnych, poszkodowany może też wytoczyć sprawcy powództwo cywilne w postępowaniu karnym. Może to zrobić do czasu rozpoczęcia się przewodu sądowego na rozprawie, czyli aż do początku pierwszej rozprawy.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego rozpoczyna się kolejny etap sprawy: prowadzący uzna, że zebrane dowody są wystarczające do wniesienia aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, albo umorzenia postępowania, bo uzna, że zebrane dowody nie umożliwiają przypisania konkretnej osobie zarzutu, że popełniła przestępstwo.

Poszkodowany może wnieść zażalenie na postanowienie o umorzeniu i uzasadnić w nim, dlaczego się nie zgadza. Musi też napisać, czego się domaga: np. uchylenia postanowienia o umorzeniu, dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego.

JAK TO ZROBIĆ...

Czy sąd cywilny może przyznać odszkodowanie?

PROBLEM: Za dokonywanie kradzieży na budowie została skazana grupa pracowników, których zatrudniałem. Sąd karny jednak nie zasądził od nich odszkodowania na moją rzecz i poradził mi, abym z roszczeniem wystąpił do sądu cywilnego. Czy mam tam złożyć pozew?

ROZWIĄZANIE: Tak. Poszkodowany przedsiębiorca już po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za kradzież na budowie jego pracowników ma prawo wystąpić z pozwem do sądu cywilnego. Pozwanymi w sprawie będą osoby, które dokonała kradzieży na budowie i zostały za ten czyn skazane. Warto wnosić o dołączenie akt sprawy karnej do sprawy cywilnej, i w ten sposób udowodnić, że poszkodowani zabrali mienie i powinni zapłacić odszkodowanie.