Aż 150 zmian do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadza uchwalona 23 stycznia 2009 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

- Przede wszystkim rozszerzy się możliwość prowadzenia postępowania naprawczego - tłumaczy prof. Feliks Zedler. Jego zdaniem, dotychczasowe procedury są zbyt restrykcyjne, a w polskich realiach niewielu przedsiębiorców nie jest zadłużonych. Złagodzenie restrykcji nie może jednak prowadzić do tego, aby każdy niewypłacalny przedsiębiorca mógł wszcząć postępowanie naprawcze zamiast upadłościowego, dodaje profesor.

Zmiana definicji niewypłacalności

Tylko dłużnik, który nie płaci zobowiązań pieniężnych, będzie mógł zostać uznany za niewypłacalnego. Stan niewypłacalności łączy się więc wyłącznie z niewykonywaniem zobowiązań pieniężnych. Natomiast przed nowelizacją niewypłacalny był wówczas, gdy nie wywiązał się z jakichkolwiek swoich zobowiązań, również niepieniężnych, na przykład w terminie nie wykonał zamówionego dzieła.

- Przepis ten w części dotyczącej nieregulowania zobowiązań niepieniężnych był martwy - tłumaczy adwokat Ewa Załęga z kancelarii Prawnej Załęga i Partnerzy, która w swojej praktyce nie spotkała przypadku, aby sąd orzekł upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy, który nie wywiązał się ze swojego zobowiązania niepieniężnego i w terminie nie wykonał drugiego z kolei zobowiązania o charakterze niepieniężnym.

KONSEKWENCJE

Aby niezrealizowane zobowiązanie niepieniężne przekształcić w pieniężne, wierzyciel musi zażądać od dłużnika zapłaty i dopiero po niezrealizowaniu jej będzie mógł wystąpić o upadłość.

Zadłużenie przejściowe i niewielkie

Nawet zadłużony przedsiębiorca będzie mógł wszcząć postępowanie naprawcze, pod warunkiem że jego zadłużenie ma charakter przejściowy i jest niewielkie. Sąd zezwoli na wszczęcie przez zadłużonego przedsiębiorcę postępowania naprawczego, wówczas gdy oddali wniosek o ogłoszenie jego upadłości i zaistnieją np. warunki: opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań dłużnika nie przekracza trzech miesięcy i ich suma nie przekracza 10 proc. wartości księgowej jego majątku. Po wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca będzie składał wniosek o wpisanie informacji o tym do właściwego rejestru. Wykonywanie jego zobowiązań zostanie od dnia wpisu zawieszone, nie będą też naliczane odsetki, a także nie będą wszczynane postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a już wszczęte zostaną z mocy prawa zawieszone z wyjątkiem zabezpieczających i egzekucyjnych, które dotyczą wierzytelności nieobjętych układem.

Postępowanie naprawcze toczy się poza sądem i prowadzi je sam przedsiębiorca. Sąd sprawuje tylko funkcję kontrolną, a po zawarciu przez przedsiębiorcę układu z wierzycielami zatwierdzi go.

KONSEKWENCJE

Znowelizowane przepisy umożliwią większej liczbie przedsiębiorców przeprowadzenie postępowania naprawczego, restrukturyzację zobowiązań w drodze negocjacji z wierzycielami i odzyskanie zdolności konkurowania na rynku. Wzrost liczby postępowań naprawczych toczących się poza sądem odciąży pracę sądu.

Prowadzenie postępowania naprawczego pozwoli dłużnikowi zachować wiarygodność w oczach kontrahentów, wykorzystać dodatkowe kontakty handlowe oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.