Umocowany przedstawiciel handlowy oraz prokurent będą prowadzili działalność w imieniu swojego mocodawcy, a swoim zachowaniem wywoływali dotyczące go skutki prawne.

Przedsiębiorca będzie mógł udzielić pełnomocnictwa handlowego i umocować pełnomocnika do wszelkich czynności pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pod rygorem nieważności powinien to zrobić na piśmie.

Pełnomocnikiem będzie mogła zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, ale tylko wówczas, gdy stanowi tak ustawa.

Pełnomocnik handlowy nie będzie mógł zbywać, nabywać i obciążać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oddawać przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część do czasowego korzystania, zbywać, nabywać i obciążać nieruchomości, a także podejmować czynności sądowe.

Projekt przewiduje, że prokura udzielona przez przedsiębiorcę pod rygorem nieważności zawsze w formie pisemnej będzie obejmowała umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. Prokurent nie będzie jednak mógł zbyć, nabyć i oddać do czasowego korzystania przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz dokonywać czynności zastrzeżonych ustawą dla organu przedsiębiorcy lub osób upoważnionych do jego reprezentacji. Natomiast aby prokurent mógł zbyć, nabyć i obciążyć nieruchomość, przedsiębiorca musi mu udzielić pełnomocnictwa do poszczególnych czynności.

Prokurentem będzie mogła zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast osoba prawna tylko wówczas, gdy stanowi tak ustawa.

Udzielenie i wygaśnięcie prokury zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca będzie mógł udzielić prokury łącznej (kilku osobom) lub jednoosobowej (oddzielnie jednej osobie).