Centrum Legislacyjne Rządu będzie miało obowiązek opracowywania projektów ustaw, a nie jak do tej pory tylko opiniowania projektów przygotowywanych w resortach.

NOWE PRAWO

Według uchwalonej 23 stycznia 2009 r. nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów Centrum Legislacyjne Rządu otrzymało dodatkowe zadania, zmierzające do usprawnienia procesu tworzenia prawa. Polegają one na:
• opracowywaniu rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów,
• opracowywaniu opinii i stanowisk prawnolegislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych,
• analizie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pod względem wpływu na polski system prawa,
• ustalaniu skutków finansowych rozwiązań prawnych i ustalaniu źródła ich pokrycia.
W przypadku gdyby rozwiązania prawne przygotowane w ministerstwach były błędne lub trudne do zaakceptowania, Centrum będzie mogło zgłaszać również swoje projekty ustaw. Otrzymało także uprawnienia do formułowania prognoz i ubocznych skutków, wprowadzenia w życie nowych przepisów.
- Ministerstwa powinny przedstawić w postaci założeń sam pomysł, co i jak chcą uregulować. Natomiast Rządowe Centrum Legislacji będzie otrzymywać zlecenie na napisanie projektu ustawy na podstawie przygotowanych założeń - tłumaczy Maciej Berek, szef Rządowego Centrum.
- Ministrowie nadal będą inicjować zmiany prawa. Chcemy jednak przenieść miejsce, w którym będzie się mieściła obsługa legislacyjna ministrów. Różnica będzie polegała na tym, że po zaakceptowaniu i przyjęciu założeń ustawy przez rząd, kreacja samego projektu aktu będzie się odbywała w CLR - podkreśla Maciej Berek.
Rada Legislacyjna przy Radzie Ministrów ocenia, że ustawa poprawi jakość wstępnej fazy przygotowywania rządowych projektów ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Podstawa prawna
• Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 z późn. zm.).